ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 และบัณฑิตที่ติดโควิด (COVID-19) ปีการศึกษา 2560-2562 (จากการตรวจโควิดไม่ผ่าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

กำหนดการ
การดำเนินงาน
วันที่
สถานที่
ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เว็บไซต์ http://bundit.rmu.ac.th/
ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (คนละ 2,100 บาท) 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 8 - 10 กันยายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 13 กันยายน พ.ศ.2566 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยดังนี้ ( อ่านประกาศฉบับเต็ม )

ระดับปริญญา ชำระเงินกับทางมหาวิทยาลัย ชำระเงินกับร้านชุดครุย * ชำระเงินกับร้านถ่ายภาพ
บัณฑิต ค่าลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2,100 บาท
- เช่าชุดครุยฯ 2,100 บาท **
- ตัดชุดครุยฯ 2,500 บาท
ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรอบที่ต้องการ อ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ ในประกาศค่าธรรรมเนียม
มหาบัณฑิต - เช่าชุดครุยฯ 2,200 บาท **
- ตัดชุดครุยฯ 2,700 บาท
ดุษฎีบัณฑิต - เช่าชุดครุยฯ 2,200 บาท **
- ตัดชุดครุยฯ 2,900 บาท

* ร้านชุดครุยทางมหาวิทยาลัยได้ประสานงานไว้ให้กับบัณฑิต 2 ร้าน (แยกตามวุฒิปริญญา) ตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ ตามประกาศค่าธรรมเนียม

** การเช่าชุดครุยวิทยฐานะจะมีค่ามัดจำชุด 1,500 บาท ซึ่งบัณฑิตจะได้รับคืนหลังเสร็จงานพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลด ประกาศค่าธรรมเนียม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
✅ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 0-4372-5437
✅ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08-1747-8385,08-0837-6075 ต่อ 304
✅ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 08-1747-8385 08-0837-6075 ต่อ 345,346
กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต 1 - 31 สิงหาคม 2566

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 0-4372-5437