ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ใช้ระบบลงทะเบียนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในการรับลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วของบัณฑิตทุกท่าน กรุณาดำเนินการตามกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากทางมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ วัน/เดือน/ปี รายการ การดำเนินการ
1 19 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 บันทึกข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และการเช่าชุดครุยวิทยฐานะ (รอบแรก)
สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการเช้าชุดครุยได้
2 4 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562 ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต / ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
ผ่านทางธนาคาร
สามารถพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้
หมายเหตุ : สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่เคยดำเนินการ
บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลเดิมที่บันทึกได้
3 12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562 บันทึกข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และการเช่าชุดครุยวิทยฐานะ (รอบแรก)
สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการเช้าชุดครุยได้
4 16 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562 ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต / ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
ผ่านทางธนาคาร
สามารถพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้
หมายเหตุ : สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่เคยดำเนินการ
บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลเดิมที่บันทึกได้


ประกาศ อัตราค่าลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


ระดับ รายการ ค่าใช้จ่าย
ปริญญาตรี ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
( ได้รับเงินคืน 1,000 บาท เมื่อคืนชุด )
3,700 บาท
ค่าตัดชุดครุยวิทยฐานะ 4,500 บาท
กรณีนำชุดครุยวิทยฐานะมาเอง 2,500 บาท
ปริญญาโท ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
( ได้รับเงินคืน 1,000 บาท เมื่อคืนชุด )
3,700 บาท
ค่าตัดชุดครุยวิทยฐานะ 4,700 บาท
กรณีนำชุดครุยวิทยฐานะมาเอง 2,500 บาท
ปริญญาเอก ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
( ได้รับเงินคืน 1,000 บาท เมื่อคืนชุด )
3,700 บาท
ค่าตัดชุดครุยวิทยฐานะ 4,900 บาท
กรณีนำชุดครุยวิทยฐานะมาเอง 2,500 บาทกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต 19 สิงหาคม 2562 - 19 กันยายน 2562

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 0-4372-5437