ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ใช้ระบบลงทะเบียนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในการรับลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วของบัณฑิตทุกท่าน โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 - 5 มีนาคม 2561 โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารที่ระบุไว้


ประกาศ

** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2561

คำชี้แจง*

1. บัณฑิตจะต้องตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

2. บัณฑิตจะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการลงทะเบียนได้ผ่านระบบ หลังจากชำรเงินผ่านธนาคารแล้ว 7 วันทำการขั้นตอนที่ 1

ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ค้นหาข้อมูลของท่าน ด้วยรหัสนักศึกษา ในขั้นตอนที่ 1 บัณฑิตทุกคนจะต้องทำการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ โดยบัณฑิตทุกคนจะต้องตอบแบบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ก่อนที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนที่ 2

บันทึกข้อมูลผ่านระบบ

หลังจากตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการค้นหาข้อมูลของท่านอีกครั้ง เมื่อพบข้อมูลของท่านแล้วให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด "บันทึกข้อมูล" ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสำหรับพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน

นำเอกสารที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นนำเอกสารดังกล่าว ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบชำระเงิน เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับหลํกฐานการชำระเงิน โดยท่านจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนลงทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 มีนาคม 2561

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 0-4372-5437