ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงินแล้ว

* หากบัณฑิตท่านใดต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับจริง สามารถติดต่อรับได้ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา (ตึก 15ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ชำระเงิน เลขที่ใบเสร็จ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ยอดชำระ สถานะ
17/9/2562 GK-1-6206683 520189227 นายวิทวัส ภูภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207076 5212121221 นางสาวสกาวเดือน ควันไชย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206554 5212304102 นางสาวพิชญาภา กล้าวิจารณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206400 5212304109 นางสาวพิสมัย มูลกิตติ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206809 5213126101 นางธริจรรยา ศรีสุธัญญาวงศ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206712 5213126118 นายอุทัย วรสาร 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206403 524290140 นายอภิชาติ ภูแช่มโชติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204577 533120100252 นายวัชรากร พงษ์สุวรรณ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205937 533130210112 นายสมชาย แสงดาว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204325 533140130139 นายธนาวุฒิ รัตนวรรณี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205721 533160200232 นายปริวัฒ นาวงษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206337 533410050251 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร เสาศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206013 533410090158 นายสิทธิชัย ภูษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206417 533410100110 นางสาวธัญญา ทุมคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204968 533410100235 นางสาวสุภาพร ยิ้มย่อง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204453 533410120252 นางสาวสุจิตรา บูรณะเสน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206855 533410120253 นายรณยุทธ ผิวขาว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204558 533520110130 สิบตำรวจเอกพงษ์ศิริ อุทปา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205695 533560010157 นายพลธพร เพชรพอด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206775 539110200104 นางสมศรี ระดารุต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206773 539110200106 นายชำนาญ ระดารุต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204360 543120100430 นายวินัย สีกุตา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206791 543130020250 นางสาวสุภาวรรณ แก้วจันดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203889 543130030112 นายณัฐพล ประจำการ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206551 543130030120 นายนฤเบศณ์ นาเม็ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206542 543130030204 นายอำนาจ เมืองขวา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204463 543130030215 นายธนเทพ อุ่มจันสา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205562 543130030225 นายพิสิฐพล ช่างกลึง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206682 543130030230 นายทัตพงศ์ สีทองเหลือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206333 543130030247 นายพีระวัฒน์ พรศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238317 543130050103 นางสาวกุสุมา พิมพ์จันดา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206955 543130060229 นายสันติ ใจซื่อ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206720 543130080124 นางสาวอริศรา สีหะคลัง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207108 543130210127 นายครรชิต ไชยบุรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206645 543140100255 นายสันติ บุญยัสสะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207140 543140120233 นายพงษ์อนันท์ พาที 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205233 543410010205 นางสาวพชกร พวงมาลัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207156 543410010350 นายอนุรักษ์ ฉัตรรักษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204609 543410030107 นางสาวรัชฎา ไชยงาม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207093 543410030131 นายผดุงศักดิ์ แวงโยธี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206789 543410030136 นายเวสภู สายแก้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206726 543410030206 นางสาวโยธกา สีโยไว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207121 543410030232 นายพุทธภูมิ โคตรโนนกอก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204586 543410040139 นายบุญศักดิ์ บัวจรูญ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206280 543410040212 นางสาววิชุดา คชสาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206846 543410040333 นายประชารัฐ ทะศรีละ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206990 543410080109 นางสาวจุฑามาศ บุตรรัตน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204478 543410080110 นางสาวจุฑารัตน์ หาคำจารย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205596 543410080312 นางสาวชิดาภา รักษาสระ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206983 543410080334 นายจิรายุ ภูบังดาว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206925 543410090340 นายวิทยา ภารวงษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238234 543410100202 นางสาวกัญญานัฐ สอนวงแก้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207111 543410110228 นางสาวอนุสรา เจริญนนท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206573 543410110322 นางสาวทัศนีพร หล้ากันยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206340 543410120213 นายโกเมนทร์ วิชาศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205315 543520040101 นางกนิษฐกา วรรณะประเก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207197 543540100104 นางสาวชลิดา ศรีสารคาม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207170 548210080205 นางสาวพจมาน เหล่าเจริญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206854 548210080307 นางสาวรัชนี ลุนหล้า 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206915 548210170301 นางชนิสรา สดมพฤกษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205172 548210180704 นางสาวเพ็ญวิสา ผาจันทร์ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203815 549010080102 นางสาวปัณญาพัฒน์ ขันทอง 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203816 549010080104 นางสาวอุบลวรรณ กิจคณะ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205833 549210170101 นางกรนันท์ วรรณทวี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203806 549210170102 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204710 549210170104 นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204284 549210170116 ว่าที่ร้อยโทสุเขตร์ ศรีบุญเรือง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238243 549210180101 นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238207 549210180114 นางหอมสิน อุปแสน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206800 549230300102 นางสาวนันทภัท ศรีจินดา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203779 549230300122 ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203906 549230300218 พระพิสิฐพล แสวงทรัพย์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206068 553120010242 นายธราธิป รัตนมนตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206667 553120020251 นายศุภรักษ์ ภูหนองโอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204630 553120040220 นางสาวยุภาพร พึ่งน้ำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207161 553120040229 นางสาวสุพัตรา ไพรลิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204693 553120040239 นายณัฏฐชัย ขุนทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205575 553120100141 นายพัทธดนย์ ศรีมงคล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206900 553120100220 นายเกียรติศักดิ์ การะวิโก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204282 553120100252 นายพูนพัฒน์ สุนทรไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204583 553120100305 นางสาวปิยะฉัตร สุตคาน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205745 553120240113 นายจักรายุทธ แพนกาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206516 553120290102 นางสาวกัณฑ์ภิรมย์ พันสารคาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205700 553120290109 นางสาวเตือนใจ ถาวรพร้อม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206050 553120310101 นางสาวจิราพร สูงเนิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204720 553120430124 นายอิศรา แสนนามวงษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205552 553120520104 นายจักราวุธ บุญใบ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205777 553120520108 นายชาติชาย มาลาสาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205398 553120520124 นายมานิตย์ คุ้มสุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206354 553120520131 นายสัมภาษณ์ ตรางา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206007 553130010345 นางสาวอัฐพร สุปะโกสังข์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205101 553130010346 นางสาววาโย โรจนกร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204015 553130020212 นางสาวลลิตา สีหามุลตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204722 553130020221 นางสาวเรวิกา สินทร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207166 553130020324 นางสาวธัญญลักษณ์ ภูผารส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206413 553130020342 นายจินดาวงษ์ ประสีระตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205917 553130020345 นายธนวัตร คำประเทือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203966 553130020355 นางสาวกนกพร พรหมอยู่ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204006 553130020356 นางสาววิลาสินี ฝ่ายเพชร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207092 553130020431 นางสาวสุภาวดี ศรีสารคาม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207162 553130020443 นางสาวอัจฉรา สระมูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205888 553130030142 นายวันชนะ เอี่ยมรัศมีกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205898 553130030143 นายศุภกฤต อัญญะเมธี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204206 553130030153 นายพิสิษฐ์ คำแพงสีสัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204314 553130060223 นายภูเบศวร์ ไชยธานี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206171 553130080110 นางสาวธิดารัตน์ เหลือผล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204972 553130210115 นายอดิศักดิ์ มาลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207009 553140020126 นายธนัย ไพรสณฑ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206329 553140030129 นางสาวกนกอร โยธาภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206346 553140100435 สิบตำรวจโทขัตติย มิคะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204304 553140120106 นางสาวเจนจิรา ปรีดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205238 553140120120 นางสาวเพ็ญประภา สิงห์วิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205701 553140120127 นางสาวรุ่งนภา โยธาการี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205126 553140120129 นางสาววราภรณ์ เมืองมัจฉา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205726 553140120130 นางสาววารุณี สุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206233 553140120201 นางสาวกนกวรรณ ปรินแคน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205747 553140130154 นายกรณ์ดนัย จุละมะณี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203923 553140160101 นางสาวกรรณิกา นามโคตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205823 553140160104 นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเยี่ยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207128 553140160116 นางสาวรวีวรรณ คำปลิว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238241 553150020129 นายพิชิต วงค์ชารี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206374 553150020233 นางสาวอรุณทิพย์ กมลวิบูลย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206921 553150110102 นางสาวฉัตรสุดา ปะติตัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205059 553160010152 นางสาวอรุณมาศ เหล่าโสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204556 553160010236 นายธรงวิท นามบัณฑิต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205802 553160010442 นายอภิสิทธิ์ โสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206094 553160010446 นายอาทิตย์ ณสาโร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206637 553160010523 นางสาวอุษา สุวรรณชัยรบ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204563 553160010737 นายภูวนาท ประดับเสริฐ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206200 553160010752 นายภัทรเทพ ปัญจมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204460 553160010753 นางสาวสุรีย์พร ไชยมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204458 553160010754 นางสาวสุชานาฎ ภูงามเขียว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205925 553160010843 นายอภิสิทธิ์ อันทะไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206638 553160200241 นายภานุวัฒน์ พันธ์กุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206984 553170040239 นายนพรัตน์ ศรีเกื้อกูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204493 553410010102 นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลี่ยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204498 553410010104 นางสาวจันทร์จิรา สารโท 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205056 553410010107 นางสาวเจนจิรา ยลพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205052 553410010108 นางสาวชไมพร เพียจุน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205074 553410010109 นางสาวดวงเดือน ทองล้ำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205359 553410010111 นางสาวนิตติยา วงค์จำปา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203909 553410010116 นางสาวเพ็ญนภา ปนามสา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204354 553410010121 นางสาวมัทวัน ศรีวีระนุรัตน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203901 553410010122 นางสาวรุ่งนภา กมลภพ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204931 553410010126 นางสาวศุภนิดา สิงห์เขาภู 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205012 553410010127 นางสาวศุภรัตน์ จันทะโข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207230 553410010128 นางสาวสาวิตรี ศรีโนนยาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206710 553410010130 นางสาวสุนันทา สิ้นโศรก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206904 553410010132 นางสาวสุมิหรา เวียงนนท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204238 553410010134 นางสาวอรณี สีเตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205103 553410010136 นางสาวอังศุมาลี ลากครุฑ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205583 553410010139 นายจิระนันต์ แสนตะระนะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204734 553410010141 นายธนากร ศรีทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204274 553410010142 นายรัตนพล ดลอารมณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205417 553410010143 นายวรวิทย์ มีลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203962 553410010145 นายอนุวัฒน์ รัตนทิพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205775 553410010146 นายอภิชาติ โคตรมณี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/10/2563 RV-1-6400728 553410010149 นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204429 553410010151 นางสาวอรสุดา อุทัยมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205974 553410020103 นางสาวคัทรียา สร้อยวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204819 553410020105 นางสาวจินตนา ดวงศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204805 553410020109 นางสาวชนัญชิดา คำวิสิทธิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204448 553410020110 นางสาวณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205896 553410020111 นางสาวณัฐกานต์ กลีบมะลิ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205567 553410020120 นางสาวนงค์ลออ ทองโสม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203865 553410020123 นางสาวเบญจวรรณ คำคูณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204121 553410020125 นางสาวพันธมาศ ประจันนวล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206170 553410020126 นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205188 553410020131 นางสาวเมธินี เขตคีรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206575 553410020135 นางสาววรรณธณี ศรีกะกูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206127 553410020138 นางสาววารุณี ทวีพันธ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204636 553410020139 นางสาววิสุดา คนไว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204411 553410020140 นางสาวศศิธร อุทัยแพน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204104 553410020144 นางสาวสมฤทัย โลตุรัตน์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204532 553410020147 นางสาวสุพิชา คณาโจด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205570 553410020148 นางสาวสุวดี ภูมิละไม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206736 553410020150 นางสาวอลิสา วุฒิยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206390 553410020154 นายวัชระ สีแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204770 553410030105 นางสาวจุฑามาศ แนวขี้เหล็ก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204857 553410030108 นางสาวภิชกาญช์ มณีศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203883 553410030109 นางสาวธัชกร หีบแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204385 553410030111 นางสาวพัทริดา สายรื่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206003 553410030112 นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205400 553410030113 นางสาวภักดิพร ศิริจิตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205303 553410030114 นางสาวมิณตรา วงศ์จันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207075 553410030115 นางสาวระพีพรรณ รัตนพลแสน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204625 553410030116 นางสาวณัฐรดา ขอนสี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205555 553410030124 นายชาตรี บุญเรือง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206801 553410030125 นายณฐพล วิศาล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204421 553410030128 นายณัฐพล แสงภารา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206274 553410030130 นายทศพล ใจดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204802 553410030131 นายทัศนัย ดงเกิด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206738 553410030135 นายนฤเบศ ขันชา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205953 553410030136 นายปิยะวัฒน์ พิมพ์ประสงค์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205503 553410030138 นายพิริยพงศ์ ทาจำปา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206364 553410030142 นายภัคพล มะหังสา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207143 553410030145 นายวัชรพงษ์ สังวิบุตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205145 553410030147 นายศักดิ์ฎา ทบโม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205686 553410030150 นายสายธาร กองน้ำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205812 553410030153 นายอภิสิทธิ์ ราตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206662 553410030155 นายอิทธิฤทธิ์ สารบรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205524 553410040102 นางสาวจุฑามาศ สรรพวุธ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204959 553410040103 นางสาวเจตสุภา สังข์ทองดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205513 553410040105 นางสาวชมพูนุช อุตราช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204943 553410040107 นางสาวธนนันท์ วังสีรัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206625 553410040108 นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205488 553410040109 นางสาวนฤวรรณ มาตชัยเคน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207054 553410040110 นางสาวบุรนันท์ เนื่องสกล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205509 553410040112 นางสาวประภาดา ภักดีสา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206642 553410040114 นางสาวผกามาศ เรืองจรัส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204382 553410040117 นางสาวมัลลิกา อาษาสร้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204978 553410040121 นางสาววัชราภรณ์ สิงห์ทุย 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205648 553410040122 นางสาวณัฎฐ์ทิตา วันชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205932 553410040123 นางสาววิภาวี ศรีรังษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204986 553410040124 นางสาวศุภารัตน์ นิลพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205762 553410040125 นางสาวสิราภรณ์ สุระมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206011 553410040128 นางสาวสุพัตรา พยัฆชน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205613 553410040129 นางสาวสุวรรณี เหล่านนสี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205520 553410040132 นางสาวอนุธิดา นวลพัก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206838 553410040136 นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205517 553410040137 นายจักรกริช อ่อนบัวขาว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207079 553410040139 นายฉัตรมงคล ฉายทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207147 553410040141 นายทศพร ศรีบุญชู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204962 553410040142 นายธนกฤต โพธิ์หล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204016 553410040147 นายนวพล ปาปะพัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205848 553410040148 นายบุญอุ้ม ปริทำมัง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205234 553410040153 นายสุรพร สามพันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206175 553410050105 นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203803 553410050106 นางสาวชลณี สิมลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207055 553410050108 นางสาวนุชจรี ชินภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204214 553410050115 นางสาวละอองดาว โสมาเกตุ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
07/10/2563 RV-1-64100497 553410050118 นางสาววัลฤดี เสียงล้ำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206365 553410050120 นางสาวศิริภรณ์ เมฆสุพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205602 553410050122 นางสาวสมฤทัย ไชยขันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206047 553410050124 นางสาวสิริกานต์ ดวงดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204667 553410050125 นางสาวสุดา ราชแลนด์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205546 553410050127 นางสาวสุดาพร ภูจอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205863 553410050128 นางสาวสุรีย์รัตน์ อู๋สูงเนิน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203856 553410050129 นางสาวแสงระวี บิดร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206352 553410050130 นางสาวอภิวันทน์ สุวรรณพันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206624 553410050134 นายจิตติพล วงไชยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204107 553410050135 นายชัยณรงค์ ทาบุดดา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205275 553410050136 นายธนชัย แสนวิชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203904 553410050137 นายนคเรศ วิเศษศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206367 553410050138 นายปรเมธ นนท์อามาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204232 553410050140 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205155 553410050143 นายวัฒนา ชวนชัยลึก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205336 553410050144 นายสถาพร ทิมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203959 553410050146 นายสวัสดิพงศ์ ศรีภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206235 553410050147 นายอรุณ ฤทธิ์มนตรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206620 553410060104 นางสาวจาจุรี เมืองแทน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205435 553410060113 นางสาวนฤมล แทนไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206139 553410060114 นางสาวนันทนา การร้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206493 553410060121 นางสาวพิมพิสุทธิ์ แสนพงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204364 553410060122 นางสาวเพ็ญพักตร์ มะลิติไข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204083 553410060123 นางสาวรุ่งฤดี แสงกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204221 553410060124 นางสาววรารัตน์ บุญพงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206234 553410060125 นางสาววรุฒศรา ชีกว้าง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206495 553410060127 นางสาวศรัณย์รัตน์ ป้องจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205253 553410060130 นางสาวพิชชาอรณ์ บุญศิริโรจน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204201 553410060133 นางสาวสุวรรนันท์ ชื่นสงวน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206525 553410060137 นายกรวิทย์ ผันอากาศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206499 553410070103 นางสาวจิตรานุช สายันเกณะ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206601 553410070104 นางสาวชญานี มีเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205245 553410070105 นางสาวชุลีรัตน์ สุวรรณคุณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206477 553410070106 นางสาวธนารักษ์ แสงกะลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206707 553410070109 นางสาวบารมี คำผาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206475 553410070111 นางสาวพรสุดา ใจหมั่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206323 553410070112 นางสาวเพ็ญศิริ ระหา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205986 553410070113 นางสาวพิณทิพย์ อำภวา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205724 553410070117 นางสาวสวรรยา นามศักดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206066 553410070118 นางสาวสุกัญญา โภคามาตย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204964 553410070119 นางสาวเสาวลักษณ์ ปรุงไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207112 553410070120 นางสาวอรวรรณ พรรณขาม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206444 553410070124 นายจักรกริช ลือชา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206336 553410070125 นายชนินทร เมืองนิล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206889 553410070129 นายณัฐวุฒิ ภูเด่นใจ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204675 553410070133 นายธารา ภูด่านงัว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205852 553410070134 นายธีระเทพ ภูนา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206326 553410070135 สิบเอกนันธศักดิ์ อาจสมัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206178 553410070138 นายพีรวุฒิ ยิ่งนอก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206820 553410070140 นายยอดรัก นามวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205739 553410070141 นายวรากร ภิณพงษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206320 553410070143 นายเศรษฐพงศ์ โพธิ์ศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204685 553410070144 นายสิขเรศ ปะวะเส 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207053 553410070201 นางสาวกิ่งแก้ว จุนทกอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205574 553410070203 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทารัตน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206380 553410070205 นางสาวดวงกมล เกียนนอก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205773 553410070207 นางสาวนารีรัตน์ ภูเต้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204192 553410070208 นางสาวบรรณฑรวรรณ มอญขาม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206202 553410070209 นางสาวบุษบา ไชยสัจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206422 553410070211 นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207171 553410070215 นางสาววิชชุดา ภูกองชนะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205222 553410070218 นางสาวสุชาดา อนุชน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205776 553410070220 นางสาวอรุณีย์ เหล่าเอนก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206407 553410070222 นายกริชชุกรณ์ ศิริพันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206828 553410070224 นายจุลงกรณ์ ปัตถะเมฆ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206411 553410070226 นายชูเกียรติ นิลโคตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207037 553410070227 นายณัฐพงศ์ นนทมา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206673 553410070228 นายณัฐวุฒิ บุติมุลตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205572 553410070230 นายธนพงศ์ เรืองเลิศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206405 553410070231 นายธนิต อัฐนาค 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207046 553410070234 นายนราวิชญ์ นระศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204584 553410070236 นายปริญญา ภูเมฆ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206102 553410070237 นายพิชญุตม์ เรืองไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206799 553410070239 นายภควัต ปู่หลุ่น 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205224 553410070240 นายรณชัย ชัยบุบผา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206268 553410080101 นางสาวกชกร มาชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204398 553410080102 นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205737 553410080103 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลดา ดาวทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206451 553410080107 นางสาวชนิสรา บัวสิงห์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206890 553410080109 ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชญาภรณ์ สีสัน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205230 553410080111 นางสาวธิดารัตน์ มาตย์แท่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203940 553410080113 นางสาวปิยวรรณ คนเพียร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204750 553410080115 นางสาวพิมพ์ตุลา ศิริภักดิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205401 553410080117 นางสาวรัตติยา ปากชำนิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205947 553410080118 นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205395 553410080120 นางสาววิไลพร นาถาดทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203998 553410080122 นางสาวสมฤดี มีชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205496 553410080123 นางสาวสายรุ้ง ศรีวิพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206293 553410080126 นางสาวมินตาวีร์ นามวิบูลย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207182 553410080127 นางสาวอสมา ชัยฉลาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204749 553410080129 นายกฤช สิงหธิติกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204932 553410080133 นายชัชพงศ์ มาปะวรรณ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207142 553410080135 นายณัฐวุฒิ คนรู้ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206939 553410080138 นายนฤเบศร์ บรรจง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204176 553410080139 นายนัฐพงษ์ เทพาโส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206144 553410080141 นายประสิทธิ์ เจนวิถี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204659 553410080142 นายพูลศักดิ์ มอญดี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206768 553410080146 นายวัชรพล มิระสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205280 553410080147 นายสรรตยา ศรีประดู่ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203994 553410080148 นายสุรศักดิ์ อุปัญญ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207016 553410080149 นายอมรฤทธิ์ เนื่องลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204627 553410080150 นายอาทิตย์ ไกรยรัตน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206453 553410080151 นางสาวไอลดา จันทะวงศ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206191 553410080201 นางสาวกนกวรรณ ประสงค์สันต์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204320 553410080203 นางสาวเกศทิพย์ มนตรีพิลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204322 553410080206 นางสาวชนิกานต์ เลไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205109 553410080211 นางสาวน้ำฝน เบ้าทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205923 553410080221 นางสาวสมฤดี ปั้นทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204775 553410080223 นางสาวสาวิตรี ทิศรักษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207134 553410080228 นายจักรพงษ์ ธิมายอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205156 553410080240 นายพีรวุธ วรเนตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204877 553410080243 นายรัฐพล วิเศษศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204396 553410080245 นายวิสุทธิ์ นามโท 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206473 553410080248 นายอรรถกร งามลุน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205625 553410090101 นางสาวกชพร ชุมวรเดช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204393 553410090103 นางสาวกัญภิรมย์ บุญหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205066 553410090104 นางสาวจันจิรา ประกอบผล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205170 553410090106 นางสาวชญาดา นิลรักษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203954 553410090107 นางสาวชลธิชา ชินโณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205859 553410090108 นางสาวญาดา บุญศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207100 553410090109 นางสาวดรุณี ศรีอาภรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206075 553410090110 นางสาวธิดารัตน์ ไสยสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205079 553410090111 นางสาวนรากร ภูเพ่น 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204911 553410090112 นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205080 553410090114 นางสาวปัฐน์ธินันต์ ไชยมูล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206976 553410090115 นางสาวพาฝัน อันชื่น 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204934 553410090116 นางสาวพิชญา จันทร์จำปา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207210 553410090119 นางสาวมัสธุรส เฮียงโฮม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204389 553410090125 นางสาวศศิมาพรรณ บุญจวง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203882 553410090126 นางสาวศิริลักษณ์ ทักขินัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205270 553410090127 นางสาวศิวรรณา สมีพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203939 553410090129 นางสาวสุจิตรา รัตนปัญญา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205557 553410090130 นางสาวสุณิสา ระติเดช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204729 553410090134 นางสาวอรนุช เลพล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205620 553410090136 นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206100 553410090138 นายคฑาวุธ ปริปุณณะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204947 553410090139 นายณัฐพงษ์ ศรีภักดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206490 553410090140 นายนรากรณ์ หิรัตพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207139 553410090142 นายพงษ์ปกรณ์ ฤทธิ์ถาพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204644 553410090145 นายศิริพงศ์ กุลชาติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206448 553410090146 นายสรณัฐ เทศารินทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204495 553410090149 นางสาวไอลดา ทองจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205329 553410090201 นางสาวกนกพร ไสยที 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205305 553410090204 นางสาวจิราวรรณ สีหาบุตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205328 553410090207 นางสาวชลิตา รู้จริง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205154 553410090209 นางสาวดวงดาว ลังภูรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204869 553410090211 นางสาวนริศรา วันดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205718 553410090214 นางสาวปาริชาต ประทุมทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205278 553410090217 นางสาวภัสรา คำมีสิทธิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204131 553410090219 นางสาวรัชนก วันน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206931 553410090222 นางสาววิมลรัตน์ เหล่ากุดบอด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205785 553410090224 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205082 553410090225 นางสาวศศิวรรณ ถิตย์รัศมี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205199 553410090227 นางสาวสกุลรัตน์ คำดี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205202 553410090228 นางสาวสิริกรานต์ กุฎีงาม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204152 553410090229 นางสาวสุชาวดี พลพุทธา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204457 553410090230 นางสาวสุดารัตน์ พรเพ็ง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205330 553410090231 นางสาวสุนิสา วารีศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206220 553410090233 นางสาวอนุสรา คลังตุ้ย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205277 553410090234 นางสาวอรพรรณ สวาสดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205143 553410090236 นางสาวอารียา ยิ่งนอก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204105 553410090237 นางสาวอุทุมพร ชิณโพคัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206131 553410090239 นายจิรกฤต วรรณมะรักษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206515 553410090240 นายธนาคาร นาคศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206447 553410090245 นายศราวุธ เหลี่ยมสิงขร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207106 553410090246 นายสมภพ พิศดู 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206753 553410090247 นายสุทธิภัทร ภูกัลป์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207189 553410100101 นางสาวกนิษฐา จอดนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204898 553410100104 นางสาวชัชริญา จูมพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204903 553410100107 นางสาวธนิตา ธรรมคุ้มครอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206273 553410100108 นางสาวนวลระหงส์ ศรีจันทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207149 553410100110 นางสาวนิภาพร บุรมโคตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206459 553410100113 นางสาวปวีณา บุดดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205829 553410100115 นางสาวพัชรา หงส์จันดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206440 553410100116 นางสาวพัชรีพร จงกลณี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203799 553410100117 นางสาวภานุมาศ ทองมีค่า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204965 553410100118 นางสาวมุจริน ไชยประโคม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206331 553410100119 นางสาวยลวรรณ ขนานแข็ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204742 553410100120 นางสาวยุภาวดี สุวรรณโคตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206864 553410100127 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา นาชัยเริ่ม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206001 553410100128 นางสาววีรยา ปะนาทัง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204774 553410100129 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204789 553410100130 นางสาวสาวิตรี คำกอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206557 553410100131 นางสาวสาวิตรี สุภาพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205967 553410100132 นางสาวสุพรรษา ใหม่คามิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204825 553410100133 นางสาวสุภาวดี จำปาบุญ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206056 553410100134 นางสาวสุวรรณา แก้วหานาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206058 553410100135 นางสาวเสาวลักษณ์ พร้อมทรัพย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238269 553410100137 นางสาวอรสา สัตยาคุณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205649 553410100138 นางสาวอรอนงค์ เนตรวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207090 553410100141 นายฉัตรชัย ราชภักดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204843 553410100145 นายลิขิต แสงเทพ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204387 553410100146 นายปัญจะ คะอังกุ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206636 553410110101 นางสาวกรรณิการ์ การวงค์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205094 553410110103 นางสาวจิรนาฏ ศรีวิชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205036 553410110105 นางสาวชฎาพร ผลประสาท 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205671 553410110106 นางสาวชุติมา สนิทรัมย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205955 553410110110 นางสาวนันทนา สุขบรรเทิง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204595 553410110111 นางสาวนิตยา คุ้มเขว้า 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205919 553410110112 นางสาวบุษราภรณ์ ศรีลาพัฒน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206500 553410110113 นางสาวเบญจวรรณ กุมผัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205252 553410110115 นางสาวปาริฉัตร สีร้อยคำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207163 553410110116 นางสาวเปรมฤดี เพียรสดับ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206039 553410110117 นางสาวพรสุดา สำราญบุญ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205915 553410110119 นางสาวภาริณี สะภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207086 553410110120 นางสาวเมวดี รวมรั้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205114 553410110122 นางสาวลำปาง ผาสุก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206803 553410110124 นางสาววิไลวรรณ กันตรง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205235 553410110125 นางสาวศิรินันท์ รัตทำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204593 553410110126 นางสาวศิริลักษณ์ ลีตานา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204628 553410110127 นางสาวณิชมน ชุมแวงวาปี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205325 553410110128 นางสาวสุพัตรา ก้องแสนกิจ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206786 553410110129 นางสาวสุภัตรา สาสร้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206037 553410110130 นางสาวศิริกมลณัฏฐ์ สมบัวคู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204631 553410110131 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงมา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205494 553410110132 นางสาวอภิรมล คุณชื่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205793 553410110133 นางสาวอรณี น่าบัณฑิตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205687 553410110134 นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206577 553410110136 นายขจรเกียรติ สีทาน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206361 553410110137 นายชุติพงศ์ ยี่สันเทียะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205377 553410110202 นางสาวจาระวี เกษียร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203969 553410110205 นางสาวชนัดดา ถนอมไสว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204817 553410110206 นางสาวณัฐกานต์ ดาวเรือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205267 553410110207 นางสาวทัศนีย์ สมอคำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204413 553410110209 นางสาวนรินทร์ธร บุบผามะตะนัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205672 553410110215 นางสาวปิยะดา กลิ่นพิกุล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204816 553410110216 นางสาวพโยม ทุมหนู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204809 553410110217 นางสาวพัณนิดา ทองเวียง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204984 553410110218 นางสาวไพจิตร สิงห์ซอม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204285 553410110221 นางสาวรุ่งทิวา พรมลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205447 553410110223 นางสาววารุณพร ทาสีแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204629 553410110224 นางสาวศศิวิมล น้อยโหนด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204938 553410110227 นางสาวสุธิดา นาคะไชย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204580 553410110228 นางสาวสุพัตรา ปะเศษโฐ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203973 553410110229 นางสาวสุภาพร หลงสิม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205978 553410110230 นางสาวหทัยรัตน์ ลุนสูงยาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205466 553410110234 นางสาวอลิษา คุณแก้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206898 553410110236 นางสาวอุทัยวรรณ ทองคำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204409 553410110238 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205604 553410120101 นางสาวกัญวรา ใจสุข 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204299 553410120103 นางสาวทัศนีย์ บรรยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204807 553410120104 นางสาวนัชชา อินอุ่นโชติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206277 553410120106 นางสาวเบญจมาส วงษ์ศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204771 553410120107 นางสาวปิยะธิดา คุณพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205065 553410120108 นางสาวปิยะพร เพชรน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205064 553410120109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพนิต ปรีเลขา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205821 553410120110 สิบเอกหญิงพัชราภรณ์ ไตรวงษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206456 553410120111 สิบเอกหญิงภาริศา แสนวัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238288 553410120112 นางสาวเยาวลักษณ์ แสนสุภา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203979 553410120116 นายโกศล ธนูรักษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204764 553410120117 นายไกรวัลย์ ทิพย์พรมมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206932 553410120118 นายจตุรพร ถาวงษ์กลาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205790 553410120121 นายเจนวัฒน์ วงศรีษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204281 553410120123 นายญาณันธร ศรีพิลา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204998 553410120124 ว่าที่ร้อยตรีณัฐ ฮมภาราช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204785 553410120127 นายเทพนิมิต พินิจนึก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204639 553410120128 นายธนศักดิ์ ภูตะลุน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204279 553410120130 นายธวัชชัย พลประถม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205592 553410120131 ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ เหลือผล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206965 553410120133 นายพงศ์บัณฑิต พิมพ์โพชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205075 553410120134 นายพรหมมินทร์ จตุรพรหม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204590 553410120135 นายภัทรพล คำผาลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205569 553410120137 นายมานิต ทานทอด 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206086 553410120140 นายวรพรรณ์ แผงตัน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400527 553410120141 นายวสันต์ จันทร์โสภา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205337 553410120142 นายวิศวะ อรรคละน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204976 553410120143 นายศิริศักดิ์ มาตย์นอก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205704 553410120144 นายศุภกร ไวยะวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206201 553410120146 นายสิทธินัย ช่างยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206311 553410120148 นายอนุชิต แว่นจันลา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204736 553410120149 นายอนุวัฒน์ ทัศบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204459 553410120150 นายอภิสิทธิ์ โยธายุทธ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205083 553410120152 นายอัครเดช แสนกั้ง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205054 553410120153 นายอานุภาพ คำชนะ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205095 553520110119 นางสาวสกุลรัตน์ พร้อมสันเทียะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205595 553540200113 นางสาวสุจิตา เลิศวิเศษแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207080 553540200114 นางสาวเสาวภา ล.วีระพรรค 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5 RV-1-6400856 553560200136 นางสาวหยกนภา เพชรล้ำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204634 553560200212 นายไชยวัฒน์ สียา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206566 558210080209 นางสาวสุนิษา ศรีเครือดง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207089 558210080217 นายทองนพคุณ อินธิเดช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238265 558210180402 นางสาวกาญจนา น้อยวิมล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206615 558210180605 นางสาวชลันดา ปาระมี 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206788 558210180624 นายจิระศักดิ์ มะลิซ้อน 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205453 558210180629 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238198 558230180203 นางทัศนีย์ รัตรองใต้ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238242 558250100301 นางน้ำผึ้ง พรหมศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238275 558260010627 ว่าที่ร้อยตำรวจเอกเสกสรรค์ เที่ยงมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204527 558460010105 นางรัตนาพร สุขสำราญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238244 559010080101 นางสาวสิริพาพร ยืนสุข 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206065 559210080105 นายจิรพงศ์ โกศัลวิตร์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206609 559210080107 นายณรัช ไชยชนะ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238245 559210080109 นายรัฐกร ลงคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206991 559260010110 นางสาวรินดา พันธ์กาฬสินธุ์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204363 559260010112 ดาบตำรวจสมพร จันทร์เจ้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204814 559260010121 จ่าสิบเอกธาวิน เมืองพุทธ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204756 563120010102 นางสาวกัญญกาญจน์ หมายงาม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206812 563120010104 นางสาวแก้วฤทัย สุกสุด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205637 563120010111 นางสาวดรุณี ลาหัวโทน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206813 563120010114 นางสาวนันทกาญน์ โสพรรณา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205992 563120010118 นางสาวประภากร ภารประสาท 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205511 563120010119 นางสาวปวีณา ยาสิงห์ทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204479 563120010124 นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205117 563120010125 นางสาวเมตตา วงค์ตาตัด 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205831 563120010126 นางสาวรัตนา บุดดา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204924 563120010127 นางสาวธิดาพร ทอนโพธิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204755 563120010129 นางสาววิชชุดา เสาสูงยาง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205160 563120010130 นางสาวศรัญญา พร้อมประเสริฐ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207074 563120010138 นางสาวอมร พร้าวหอม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204004 563120010139 นางสาวอาภาภรณ์ วิเชียรชัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207213 563120010141 นายก้องนเรนทร์ ศรีกุตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205441 563120010144 นายพงษ์ฉัตร พรมจะมร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204926 563120010149 นางสาวศิวาภรณ์ สิมหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204414 563120010201 นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206728 563120010204 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ทอดทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206095 563120010209 นางสาวชุติสรา เทียงอวน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204017 563120010211 นางสาวตวงทอง วังหอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206832 563120010215 นางสาวนิศาชล บุตรมาตร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204278 563120010217 นางสาวประภัสรา ธรรมโรเวส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204276 563120010218 นางสาวปรารถนา สาสิทธิ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204156 563120010220 นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีไชยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205619 563120010226 นางสาวลักคณา หาญอาษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205607 563120010228 นางสาววัชราภรณ์ มะโนสา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204012 563120010229 นางสาววิภาดา กะสังข์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205667 563120010232 นางสาวณิสกุล ปานกลาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204331 563120010234 นางสาวสุวนันท์ จ้ายหนองบัว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204309 563120010235 นางสาวหทัยกาญจน์ หนันสุราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204818 563120010236 นางสาวอนุสรา ผลสวิง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204873 563120010237 นางสาวอภิญญา อุทัยเรือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206831 563120010240 นางสาวอินธุอร อัปมะโน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205138 563120010245 นายรัฐวุฒิ ดาเคน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204908 563120010246 นายสุริยา ชัยปะปา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205609 563120010247 นายอุกฤษณ์ คุ้มสุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204046 563120010248 นางสาวศิณา เบ้าหัวดง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205531 563120010251 นางสาวเบญจวรรณ มีหา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206156 563120020107 นางสาวจีราวรรณ วงศ์สวาสดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206567 563120020108 นางสาวเจนจิรา มาตนาเรียง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206513 563120020109 นางสาวชิดชนก ยันต์ชมภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206531 563120020113 นางสาวปนิดา หมื่อกา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207148 563120020114 นางสาวปิรัญญา เหล่าดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206402 563120020116 นางสาวภลิตา ศรีสมบัติ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204252 563120020117 นางสาวภิรมณ์ เข็มทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206256 563120020119 นางสาววรรณภา ศรีแพงมล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204483 563120020120 นางสาววลัยลักษณ์ เหลี่ยมสิงขร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205111 563120020125 นางสาวสุนิสา หงษ์ศาลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204987 563120020127 นางสาวเสาวลักษณ์ หาวิรส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205215 563120020129 นางสาวอรดี อาติโต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204177 563120020130 นางสาวอารีรัตน์ ภูสีเงิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204432 563120020134 นายอรรถพร มลาศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205216 563120020138 นางสาวประภาพร วิเชียรศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207073 563120020139 นางสาวนิชานันท์ ผิวงาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206912 563120020142 นางสาวชลธิชา อาษากิจ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205788 563120020143 นางสาวกมลชนก ซาซุม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206255 563120020145 นางสาววิภาพร ปาริสาเก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205125 563120020201 นางสาวกัญญาภัทร อุทัยแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207048 563120020202 นางสาวกาญจนีย์ เฮงสมบูรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238186 563120020203 นางสาวเกวลิน ตรีกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204426 563120020204 นางสาวจตุรพร จินบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204469 563120020206 นางสาวจิราวรรณ ธงหาญ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204709 563120020210 นางสาวดวงเนตร มารถศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204468 563120020211 นางสาวนิตยา เสนามาตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205068 563120020212 นางสาวบุษรา แจ้งสว่าง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205478 563120020213 นางสาวปาลิตา วงชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204838 563120020217 นางสาวมณีรัตน์ ตู้สมบัติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204713 563120020218 นางสาวเยาวลักษณ์ เปปะหลาน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204466 563120020220 นางสาวสุพิชญดา อุปปุย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205507 563120020222 นางสาวศิริพร ทองพันลำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206389 563120020224 นางสาวสุดารัตน์ บุตรเกิ่ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204405 563120020225 นางสาวสุพรัตน์ รัตรองใต้ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204280 563120020227 นางสาวหนึ่งฤทัย นิยะมะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207138 563120020231 นายกานต์ นามไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206802 563120020232 นายบุญญฤทธิ์ ป้องสา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204132 563120020233 นายพันธ์ศักดิ์ ท้าวนิล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204427 563120020236 นายเกรียงไกร รักสุด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207141 563120020238 นางสาวน้ำทิพย์ คำบุ่ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204969 563120030101 นางสาวกนกวรรณ อินแสงแวง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205970 563120030110 นางสาวธัญญาพร ไชยสงคราม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203968 563120030117 นางสาวพิรุณทิพย์ ซุยโพธิ์น้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206327 563120030120 นางสาวรสสุคนธ์ บุญตัว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204510 563120030122 นางสาวเวนุกา ทองชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204236 563120030127 นางสาวสุรีภรณ์ ปัญญา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203870 563120030128 ร้อยตำรวจโทหญิงอภัสรา ดวงสี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205525 563120030133 นายนเรนทร์ สายเพชรสันติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206208 563120030135 นายประจักษ์ แสงดอกไม้ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400504 563120030138 นายสรวิชญ์ คงแสนคำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205043 563120030202 นางสาวเกตุสุดา สังธรรม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203957 563120030209 นางสาวธนพร หงษ์คาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205142 563120030211 นางสาวน้ำพระทัย สุตะโท 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206358 563120030214 นางสาวบุษบา แก้วพิลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204249 563120030216 นางสาวพัชรี สิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204247 563120030223 นางสาวสิรินทิพย์ สิทธิศาสตร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203808 563120030224 นางสาวสุพรรษา บ่อใหญ่ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205473 563120030225 นางสาวสุภาภรณ์ โสมาลีย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205521 563120030227 นางสาวอาภาพร คำแหงพล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206226 563120040102 นางสาวกัญญาณัฐ คุตนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205834 563120040103 นางสาวขวัญจิรา จำชาติ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205213 563120040104 นางสาวจารุวรรณ อินาลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204430 563120040108 นางสาวดรุณี วันเหิม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204875 563120040113 นางสาวพิมพ์นิภา ปะวะสาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206279 563120040114 นางสาวเพ็ญประภา ทับธานี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206224 563120040116 นางสาวมุนินทร์ มณีขัติย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204431 563120040117 นางสาวรัชฎาภรณ์ อายุสม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204428 563120040118 นางสาวรัชภรณ์ วิเศษโวหาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204808 563120040122 นางสาววีระนุช มาตุ้ม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204394 563120040128 นางสาวอัญธิกา ชารีคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205092 563120040131 นายณัฐกิตศักดิ์ โสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204269 563120040133 นายนรากร เศษวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205382 563120040134 นายมณฑล ศรีสงคราม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205306 563120040135 นายวินัย ขำคมเขตร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206355 563120040140 นางสาววีระสุดา เสนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205176 563120050103 นางสาวจริยาพรรณ พนมทิพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204040 563120050107 นางสาวติญาพร ใจซื่อ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206064 563120050110 นางสาวปิยธิดา คูคลองทุ่ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204261 563120050111 นางสาวปิยวรรณ มุลศรีสุก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206723 563120050112 นางสาวพรทิพย์ โคตรพงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206153 563120050114 นางสาวภัททิมา แสงมหาไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207221 563120050115 นางสาวรุจิรา แก้วชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207231 563120050117 นางสาววริศรา ศรีจันทร์งาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206780 563120050119 นางสาวศศิวิมล สุทธิปัญโญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205388 563120050121 นางสาวสุทธิดา ระดาโชติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207233 563120050122 นางสาวสุภาพร เอกตาแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205505 563120050125 นางสาวอัจฉรา ภูหัวตลาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205281 563120050126 นางสาวอินทิรา ศรีวรรณะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206862 563120050136 นางสาวเปรมจิตร แก้วมะไฟ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206140 563120050137 นางสาววิภาพร โสเพ็ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205736 563120050201 นางสาวกรรณิการ์ นิตยารส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204874 563120050202 นางสาวขวัญใจ อินอ่อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205784 563120050203 นางสาวจันทร์ฉาย บุญหรรษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205088 563120050207 นางสาวนงลักษณ์ นามมูลตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204738 563120050208 นางสาวนิตยา ชาญประไพ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205717 563120050210 นางสาวปิยพร มุลศรีสุก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205099 563120050215 นางสาวลมบน ผาลอย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206866 563120050216 นางสาววรรณิดา นามคำภา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205177 563120050223 นางสาวสุวนันท์ พันธ์สำโรง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206922 563120050225 นางสาวอาภาพร แสงหัวช้าง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205089 563120050226 นางสาวเอมอร จากผา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205178 563120050232 นายภาคภูมิ อัตถาภูมิ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204617 563120050237 นายกิตติพงษ์ วงษ์คำชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205113 563120050238 นางสาวฝันดี แสนมหา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207119 563120050239 นายอนิรุต กองมะณี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204228 563120100104 นางสาวกาญจนา เกิดศักดิ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204422 563120100106 นางสาวจิราพรรณ สาหับ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205990 563120100115 นางสาวนัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206237 563120100117 นางสาวบุษรินทร์ สินธุชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206465 563120100122 นางสาวพัชรพร จันทะชาติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203871 563120100124 นายกฤษดา เพ็งผะกา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206967 563120100132 นายดนุพล ศรีเฉลิม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205824 563120100136 นายธีรพงษ์ เจือจันทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205825 563120100139 นายนัฐพล ทุทุมมา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205047 563120100204 นางสาวยลดา ศรีบุรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204173 563120100206 นางสาวรุ่งตะวัน ขานวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204170 563120100220 นางสาวเสาวคนธ์ สมอดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206995 563120100229 นายภาณุพงษ์ เคนหงส์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204497 563120100233 นายวิษณุ ห่านเทศ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205200 563120100234 นายวีระศักดิ์ เสนาสังข์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204373 563120100236 นายเศวตสิทธิ์ อิ่มนาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207006 563120100238 นายสิทธิศักดิ์ บุญมี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207116 563120100243 นายอภิชน แสนสุด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207132 563120100245 นายพิทักษ์พงศ์ โคตรภูธร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205115 563120100303 นางสาวกลิ่นสุดา สีทับ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204815 563120100311 นางสาวดวงกมล ชูนิวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205257 563120100316 นางสาวบุษบง โชติขัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204056 563120100321 นางสาวพัชราวรรณ บัวคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204803 563120100323 นายกฤษดา ทับธานี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205347 563120100332 นายทศพร จำปาเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205579 563120100339 นายบดินทร์ คาดีวี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206115 563120100340 นายปริญญา ไชยชน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206196 563120100402 นางสาวภัทชา โพธาราม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205929 563120100404 นางสาวมาลียา แสนบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205709 563120100406 นางสาวรัญชนา ภูทองหล่อ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205715 563120100408 นางสาววราภรณ์ อนุสรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206253 563120100412 นางสาวศิริพร สายสุริยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204272 563120100414 นางสาวศุภากร มะพรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205269 563120100419 นางสาวสุภาพร อักษรเสือ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206154 563120100420 นางสาวสุวนันท์ หล่าหนูเหม่า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205981 563120100422 นางสาวเสาวลักษณ์ ไปวันเสาร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205040 563120100426 นางสาวอรดี สมบัติมล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206653 563120100427 นางสาวอรอนงค์ มูลโสม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206034 563120100433 นายวีรวัฒน์ พันชมภู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205407 563120100435 นายเศรษฐศาสตร์ รูปหล่อ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204265 563120100436 นายสนธยา นำนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205951 563120100438 นายสุชาติ ศรีม่วง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205892 563120100439 นายสุเทพ อุดมแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204262 563120100444 นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204237 563120110103 นางสาวกัญญาวีร์ แย้มโกสุมภ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205102 563120110104 นางสาวกิตติยา พรรณวัต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205702 563120110105 นางสาวแคทรียา ทองอินที 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206582 563120110106 นางสาวจริยา นาวารี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204882 563120110108 นางสาวจินตหรา จันทร์ศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204377 563120110112 นางสาวเจษฎา ทองศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204485 563120110113 นางสาวชนิสรา สมปัญญา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204075 563120110116 นางสาวณัฐธิดา เติมทรัพย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207184 563120110117 นางสาวณัฐภัทร์ษร ประเสริฐสังข์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204484 563120110120 นางสาวตรีมาศ โคตะวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205514 563120110121 นางสาวทิพย์วรรณ ภวภูตานนท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203943 563120110122 นางสาวธราทิพย์ นนสุวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204243 563120110123 นางสาวธิดารัตน์ ลาวรรณ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204933 563120110124 นางสาวนนทิยา ศรีกุลคร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206701 563120110127 นางสาวนันทิดา มหาเสน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206166 563120110128 นางสาวนิภาวรรณ แสงทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205972 563120110129 นางสาวนิราวรรณ สีทัด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205104 563120110130 นางสาวนุชบา ภูน้ำเย็น 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206231 563120110131 นางสาวเนตรพนิจ บุญหว่าน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205486 563120110132 นางสาวบุษบา ศรีผ่านอ้วน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206006 563120110136 นางสาวปรียามาศ อุทุมทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206183 563120110139 นางสาวปิยานุช วิมาเณย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207218 563120110140 นางสาวพรนรินทร์ บุญอบ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204970 563120110141 นางสาวพรสุดา งิ้วไชยราช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204464 563120110142 นางสาวพัชรินทร์ เลิศคอนสาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205485 563120110143 นางสาวพานทอง ลาลี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207158 563120110148 นายถนอมศักดิ์ บรรพรม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204379 563120110155 นางสาวมานิตา แสงจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205606 563120110156 นางสาวอัจฉรา มุงคุณคำซาว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205973 563120110157 นางสาวเพ็ญศรี อุปถัมภ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204392 563120110201 นางสาวเพ็ญศิริ ดลรัศมี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205431 563120110204 นางสาวมธุรส ภาระโท 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204793 563120110210 นางสาวรัชนีกร อาธนู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205190 563120110212 นางสาวรัตนา ปัดทุมฝาง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204741 563120110213 นางสาวลลิตา ภูพาดแร่ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205392 563120110214 นางสาวลูกแจง ราชจำนงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204217 563120110218 นางสาวอภิสรา ปัทมฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206160 563120110219 นางสาววิมลวรรณ ปิยะวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204380 563120110221 นางสาวศศิธร ใจดำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204259 563120110224 นางสาวสายธาร กาฬแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204251 563120110225 นางสาวสาวิกา ประดิษฐ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204520 563120110226 นางสาวสิริพร กองวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204134 563120110227 นางสาวสุกัญญา ปัญญัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204082 563120110228 นางสาวสุกัญญา อันทรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205239 563120110232 นางสาวสุนิสา เพชรแสนค่า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206189 563120110233 นางสาวสุภักตา พลรักษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204133 563120110235 นางสาวสุภาพร ศรีสองเมือง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206044 563120110236 นางสาวสุรัญญา ผินประสาท 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204790 563120110237 นางสาวสุวนันท์ นามวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205308 563120110238 นางสาวอนงค์นาถ คำจัตุรัส 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205061 563120110239 นางสาวอภิญญา เงาะเศษ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205611 563120110240 นางสาวอรชุดา ศรีมนตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205634 563120110241 นางสาวอรทัย คำควร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204219 563120110242 นางสาวอรพรรณ งามสมเนตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207021 563120110244 นางสาวอลิสา สาระบุตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204788 563120110246 นางสาวอาทิตยา ไชยสาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204351 563120110247 นางสาวอารีญา พูลพุฒ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205907 563120110249 นายวงศกร อุดรรักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207005 563120110252 นายสุระศักดิ์ จันทะรส 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205652 563120110253 นายอำนาจ ราชมนตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204786 563120110254 นางสาวศศิธร ปัตตาเนย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205150 563120110255 นางสาวพัชราภรณ์ สิงมาดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206082 563120110258 นางสาวสุภาวดี ชาววาปี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204504 563120110302 นางสาวกฤษณา แทบทาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205171 563120110307 นางสาวจันทร์ฉาย ทิพย์วันนา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204060 563120110308 นางสาวจิราพร ธงไชย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204763 563120110309 นางสาวจิรารัตน์ เครือศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205684 563120110310 นางสาวจุฬารัตน์ กันยาสุด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206303 563120110311 นางสาวเจนจิรา เชื้อบัณฑิตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205661 563120110315 นางสาวณัฐชา สร้อยโนนไทย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206879 563120110318 นางสาวดาริณี สินเนือง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204095 563120110319 นางสาวดุษฎี โพนสีสม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206430 563120110320 นางสาวทาริกา ทรารักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206301 563120110323 นางสาวธิดารัตน์ อินทเดช 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204055 563120110324 นางสาวนภาพร พงษ์วิชัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204027 563120110325 นางสาวนัฐริกา มูลทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204542 563120110328 นางสาวนิรันตรี ลุกลาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204416 563120110330 นางสาวเนตรชนก ทิพย์แสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206141 563120110335 นางสาวประภัสสร ปักกาโล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204343 563120110339 นางสาวพนิดา ติละบาล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204059 563120110341 นางสาวพัชรินทร์ บรรยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205890 563120110343 นางสาวพาวินัน บรรยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206537 563120110345 นางสาวพิมพ์ผกา จักรปา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205422 563120110348 นายณรงค์วุฒิ คาแพงน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206722 563120110349 นายทรงเดช เชื้อนิจ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205543 563120110350 นายทวีศักดิ์ สีทำมี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207007 563120110351 นายธานินทร์ น้อยชื่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205730 563120110354 นายธนวัฒน์ ภาระโข 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205669 563120110356 ว่าที่ร้อยตรีทัศไนย กองอุดม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204952 563120110406 นางสาวมัลลิกา พิลึก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207061 563120110411 นางสาวรัตตนา สุวะโก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204902 563120110412 นางสาวรัตนพร โกตาวัฒน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205375 563120110420 นางสาววิลาวรรณ จันทะอ่อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203805 563120110421 นางสาวศริญญา น้อยตรีมูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205924 563120110422 นางสาวศิริกัญญา ธีสุระ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204904 563120110424 นางสาวศุภธิดา โพธิ์สัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204312 563120110425 นางสาวสาวดี ศรีละออง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204521 563120110426 นางสาวสาวิตรี สำแดงเดช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206610 563120110428 นางสาวกัญจน์ณดา หายหัตถี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204287 563120110429 นางสาวสุจิตรา สีผิวมี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204537 563120110430 นางสาวสุธาสินี บุญคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205106 563120110431 นางสาวสุธิตา รักพวก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204179 563120110433 นางสาวสุนิสา เสนาพร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205732 563120110439 นางสาวอนัญลักษณ์ ชิณะวิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204572 563120110441 นางสาวอรญา พิมศักดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206509 563120110445 นางสาวอัญชลี กมลสาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204239 563120110448 นายภาคภูมิ สาคร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206097 563120130103 นางสาวพัชราภา ตาแหวน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205733 563120130106 นางสาวอธิฐาน รูปคม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205491 563120130108 นางสาวอุษณีย์ จันทะสุวรรณ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205085 563120130109 นายจิระพงษ์ ภูแลขำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205495 563120130110 นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205331 563120130113 นายบุญหลาย พุทธโค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206501 563120130115 นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206285 563120130116 นายพรรษพล ฉลาดดี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205610 563120130117 นายยุรนันท์ ดวงแสนโว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206488 563120130118 นายณรงค์ศักดิ์ บุตรมาลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206299 563120260105 นายชัยวัฒน์ แสนวัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205565 563120260106 นายธงธวัช ศรีภูธร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204512 563120260107 ว่าที่ร้อยตรีสุริยา อินทะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206119 563120270106 นางสาวจิราภรณ์ แก้วพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204163 563120270107 นางสาวจุฑามาส พลประถม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206035 563120270119 นางสาวเบญจมาศ ดอนชมภู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203893 563120270121 นางสาวปวีณา ผะแดนนอก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204624 563120270126 นางสาววิภาดา นนทะไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205636 563120270134 นางสาวสุละนัน กุสุมาลย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203988 563120280103 นางสาวกนกอร แก้วศรีโท 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205261 563120280105 นางสาวจารุมาศ สินธุชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204470 563120280106 นางสาวจินตนา ทองสุทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205653 563120280109 นางสาวรัตติยา ก้อนแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206370 563120280110 นางสาววารุณี ปรางทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206555 563120280113 ร้อยตรีหญิงศศิพร สิงจานุสงค์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204038 563120280116 นางสาวอรภักดิ์ ตรีจันทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207068 563120290104 นางสาวมุธิตา ศิลป์นอก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207082 563120290105 นางสาวเสาวลักษณ์ ปทักขีนัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203987 563120290108 นายธนาบดี นาเสงี่ยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205772 563120290116 นายภาคินทร์ พิมพะกร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204441 563120410102 นางสาวจิราพร เผ่าพันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204456 563120410105 นางสาวสุดารัตน์ ภาคภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205870 563120410106 นางสาวอินปรียา จำปาไตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206286 563120410110 นายเจนณรงค์ เห็มวิพัฒน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205781 563120410114 นายธีรพัฒน์ เนื่องวงศ์ษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206605 563120410115 นายนัฐพงษ์ สันตะลับ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206957 563120410122 นายมานพ จันทร์สามารถ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207020 563120410125 นายวัชระพงษ์ จันละคร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205668 563120410139 นายฐิติวุฒิ เนตรแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204080 563120410201 นางสาวเกศนี จันทะบาล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206771 563120410209 นายเจตพล ถนัดค้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205597 563120410212 ว่าที่ร้อยตรีธนพล ปิ่นสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206996 563120410213 นายธวัชชัย มูลบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205548 563120410214 นายนพพร ภูกาบเพ็ชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204798 563120410216 นายพงศ์ประพันธ์ ดวงประทุม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206437 563120410220 นายภูมินทร์ อามาตมนตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204438 563120410221 นายภูมิภัทร์ ภูคงน้ำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204834 563120410222 นายรณยุทธ ภวาระศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206093 563120410224 ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล จันทะแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206628 563120410231 นายอัฐวุฒิ สารพินิจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206693 563120410232 นายเอกชัย องอาจ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204207 563120420103 นางสาวฐิติกา ดีทรวง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205995 563120420117 นายจักรกริช แสงสา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203936 563120420118 นายชินวัฒน์ สุวรรณสม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204390 563120420124 นายบรพันธ์ บรรณกิจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203934 563120420126 นายปฏิวัติ ภูชำนิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204640 563120420130 นายวิรัช เพรชจำนงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205295 563120420139 นายวิญญู เยาวนารถ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204992 563120430102 นางสาวดลดา พิทักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204007 563120430103 นางสาวทองกร พันธ์ไสว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206161 563120430105 นางสาวนันทวรรณ หอมหวล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206033 563120430106 นางสาวพรรณภา ชำนาญเขียว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206062 563120430111 นางสาวสุภารัตน์ จันมณี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206024 563120430114 นายคมกริช ช่ำมณี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206113 563120440102 นางสาวกัลยาณวัตร วงค์คำไสย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205153 563120440106 นางสาวพัชรจิตร์ ถิ่นรัศมี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205692 563120440107 นางสาวภัทรสุดา อ่ำอิด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204999 563120440112 นางสาวสุดารัตน์ ปัททุม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205212 563120440117 นางสาวอภัสราพร ปัททุม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205000 563120440119 นางสาวอารียา สุริวาลย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207050 563120440121 นายกิตติศักดิ์ บุดดาวัน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205211 563120440122 นายจตุพล ประวันเณย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206920 563120440124 นายเจษฎา ด่ำกระโทก 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205084 563120440131 นายปิติพงษ์ จันทะนุช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207152 563120440133 นายศานติ ขานแสน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204848 563120440134 นายอภิรักษ์ นามรักษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203891 563120440138 นางสาวธันย์ชนก แสนประเสริฐ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204832 563120440143 นางสาวชมาภรณ์ ใจธรรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205390 563120520102 นางสาวช่อผกา ยืนยาว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207044 563120520106 นายกิตติ ศรีทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206711 563120520107 นายเกษฎา โพโสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206089 563120520110 นายชัยชนะ สามี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204451 563120520113 นายเทพนิมิตร จอมคำสิงห์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205232 563120520114 นายธนกร ชมภูบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204772 563120520115 นายธนศักดิ์ เหล่ายนขาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205214 563120520118 นายนัฐพล นาชัยฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204570 563120520125 นายรังสฤทธิ์ ครูบา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205908 563120520130 นายศราวุธ อุดมแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206626 563120520131 นายสถาพร โสมณวัตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204450 563120520133 นายอนุพันธ์ ขาวภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206966 563120520134 นายอภิวัฒน์ แก้วงาม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204598 563120520136 นายพรรณนุวัฒน์ ก้านจักร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205738 563120520205 นายกฤษดา เวียงธรรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205911 563120520207 นายเกียรติศักดิ์ ดำรงกิจเจริญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204923 563120520208 นายจักรกฤษณ์ ประสมศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/256 GK-6210464 563120520216 นายธีระศักดิ์ แสนลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205219 563120520220 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ สีประสม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204541 563120520225 ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ ถวิลไพร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400580 563120520226 นายวณัฐพงศ์ คลังแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204656 563120520236 นายอำพล โคตรสินธุ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206514 563120520238 นายรัฐพล พลละคร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207175 563130010101 นางสาวกนกรัชต์ มหาโคตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205568 563130010102 นางสาวปานรดา รักษ์วรโชติ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206468 563130010104 นางสาวจันทร์จิรา สุ่มมาตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206558 563130010105 นางสาวจินตนา ต่อสกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206476 563130010106 นางสาวจุฑามณี อาระหัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204587 563130010109 นางสาวณัฐญาภรณ์ ทบซิน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205510 563130010110 นางสาวทศพร ปุยสุวรรณ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204885 563130010113 นางสาวธิดารัตน์ บุบผาพิลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206665 563130010116 นางสาวบุษรากร สันดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205835 563130010118 นางสาวปนัดดา วิเชียรหาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205871 563130010119 นางสาวปัญฑิชา ดิษฐเจริญ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204603 563130010120 นางสาวปิยะลักษณ์ ฤาใจศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204589 563130010121 นางสาวพงค์ผกา เดชโนนสังข์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203828 563130010125 นางสาวพิไลลักษณ์ บัวมาตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205027 563130010128 นางสาวยลดา ประจันทร์ศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205492 563130010129 นางสาวยุวดี แน่นอุดร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205459 563130010131 นางสาวรัชนี มีศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206188 563130010136 นางสาวศศิภาพร บุตตะกาศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205140 563130010139 นางสาวสถาพร สีหาเสนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204126 563130010140 นางสาวสุชาดา ทันงาน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204501 563130010141 นางสาวแพรวพรรณราย โพธิใต้ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206433 563130010142 นางสาวสุธิรา ปรินแคน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
09/9/2563 RV-1-64100875 563130010144 นางสาวเสาวลักษณ์ วาทโยธา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206549 563130010145 นางสาวเหมือนฟ้า คำแหงพล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205250 563130010149 นายธวัชชัย หอมไธยสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204725 563130010151 นายรัศมี คงมาก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205993 563130010152 นายสิทธิชัย แสนรัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205383 563130010153 นายณัฐชนนท์ กางทา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206617 563130010156 นายวราวุธ ขันอาษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204022 563130010157 นางสาวเพ็ญนภา นาใจดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204395 563130010202 นางสาวกิตติยา ราชบันฑิต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204528 563130010203 นางสาวขนิษฐ์นันท์ แสนลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206434 563130010204 นางสาวจิดาภา อัตขันต์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205842 563130010205 นางสาวจิราภรณ์ น้อยใจดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204569 563130010206 นางสาวจุฑามาศ อ่านเขียน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203899 563130010208 นางสาวชฎาภรณ์ เจษฎางศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205845 563130010211 นางสาวธัญญาศิริ ยุระตา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206847 563130010212 นางสาวธาริณี สิทธิโคตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204094 563130010213 นางสาวนกจริญา บัวทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207234 563130010214 นางสาวนันฑณา เรืองศิลา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205370 563130010215 นางสาวบุษยาพร นิลสูงเนิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206328 563130010219 นางสาวปิ่นอนงค์ สระกำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238289 563130010221 นางสาวพรทิพย์ บรรจงช่วย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204672 563130010223 นางสาวพันธ์ประภา คำโคตรสูนย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204010 563130010224 นางสาวกนกพิชญ์ นิลดาศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205916 563130010225 นางสาวแพรไหม ดิษฐประสพ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204575 563130010226 นางสาวภัสราภรณ์ พิมพิศาล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204440 563130010228 นางสาวยุภา แก้วพูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205421 563130010229 นางสาวรจเรศ อุ่นเมือง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204568 563130010232 นางสาววรรณวิภา สอนบาล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205063 563130010233 นางสาววิจิตรา รัตนศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206401 563130010234 นางสาววิภาพรรณ แสงบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203782 563130010235 นางสาววิริญญา สินธุโคตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206497 563130010237 นางสาวศิริรัตน์ วรโยธา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204530 563130010239 นางสาวสาวิตรี คงสมศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205581 563130010243 นางสาวสุวิมล จำปีหอม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206205 563130010245 นางสาวอรทัย กำหัวเรือ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207207 563130010248 นายทรงฤทธิ์ เรียมประโคน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205002 563130010252 นายสุชาติ เสนภูงา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205560 563130010253 นายเสกสรรค์ แดนราษี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207222 563130010257 นายพิทักษ์ วัดวงษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205771 563130020104 นางสาวกวิตา บัวภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204424 563130020105 นางสาวกุสุมา รัตนะโสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206344 563130020108 นางสาวจริยา เพ็งสม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204473 563130020109 นางสาวจิตรลดา สาทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204806 563130020110 นางสาวจิราภรณ์ พ่อเกษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206586 563130020111 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำศรีพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205378 563130020117 นางสาวดนุชชา การเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206146 563130020118 นางสาวทวีพร ยางนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206167 563130020120 นางสาวธิดารัตน์ สายสิม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203944 563130020123 นางสาวนิชุดา สุทธศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206581 563130020126 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ หารประทุม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203952 563130020128 นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีธรรมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206911 563130020129 นางสาวปิยมาศ ทุมพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203950 563130020131 นางสาวพรณิภา กลางบุญเรือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204800 563130020134 นางสาวเพ็ญพร วันทาแท่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205830 563130020135 นางสาวภัทรมน สงคะรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206349 563130020138 นายณัฐพล สิมมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207173 563130020140 นายพงษ์ศธร หินชัยภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205703 563130020143 นางสาวสุพัตรา ภูด่านงัว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206443 563130020144 นางสาวธัญญลักษณ์ สีมารักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205765 563130020145 นางสาวกัญพัชญ์ โสทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204799 563130020146 นางสาวอภิญญา มูลชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204321 563130020147 นางสาวอรนุช วิจิตรศักดิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205767 563130020149 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์ ประเสริฐสังข์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203886 563130020150 นางสาวปิติมา ใหม่คามิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205987 563130020153 นางสาวชลธิชา พองผลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204707 563130020154 นางสาววิภาพร จันขันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204086 563130020158 นางสาววิริยาภรณ์ กัณหาสียา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205204 563130020159 นางสาวสมพร จุลทะกอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206244 563130020201 นางสาวภัทราวดี ศรีกุตตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205954 563130020202 นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206310 563130020204 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีเคลือบ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206404 563130020206 นางสาวลัดดาวัลย์ บรรณกิจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204650 563130020208 นางสาววราภรณ์ ปัญจะภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206994 563130020210 นางสาววีระยา แสงพิศาล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207219 563130020213 นางสาวศิริรัตน์ ศิริโสม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205673 563130020215 นางสาวศุภาวรรณ มาตรไตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205195 563130020220 นางสาวสุทธิดา เทพอาษา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205384 563130020221 นางสาวสุธิดา ทะลาไธสง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205293 563130020222 นางสาวสุพัตรา สุ่ยหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205198 563130020223 นางสาวสุภาพร พลนิกาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204074 563130020224 นางสาวสุภาริน ศรีเลิศรับสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206956 563130020227 นางสาวสุริฉาย สุดสาคร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204164 563130020228 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204077 563130020229 นางสาวสุวรรณา โยธะการี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207185 563130020231 นางสาวอภิญญา ถานะ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205196 563130020232 นางสาวอรนันท์ เพ็ชรจิตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205854 563130020234 นางสาวอัญธิกา ลครไชย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205077 563130020236 นางสาวอินธุกานต์ โพธิ์ศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204697 563130020238 นายศุภชัย ดรแสนปราบ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204801 563130020240 นายอดิศร บุญบุตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204439 563130020241 นายวิชญาดา โตมาซา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206124 563130020246 นางสาวจุลนีย์ ภูมิวิเศษ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205899 563130020248 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ สรวงกุดเรือ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206424 563130020249 นางสาวอัญธิกา พาดฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206249 563130020250 นางสาวรักษณา แพงไธสงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207029 563130020255 นางสาวทัศนีย์ คำใส 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204845 563130020256 นางสาวศศิวิมล วิริยะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205135 563130020257 นางสาวเจนจิรา พลกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204621 563130020302 นางสาวกมลรัตน์ ขมสันเทียะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204291 563130020304 นางสาวกาญจนา วิธีเสน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204777 563130020308 นางสาวจารุวรรณ ประสงค์สุข 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206546 563130020311 นางสาวเจนจิรา นาทันริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204691 563130020312 นางสาวชนกนันท์ ช่างหล่อ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205246 563130020313 นางสาวชนิดา วันดึก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206343 563130020314 นางสาวชัชฎาภรณ์ ขันติกลม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205612 563130020317 นางสาวดวงกมล หล้าป้อง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207224 563130020320 นางสาวธิติมา กานุมาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206559 563130020321 นางสาวนภาพร พันกะจัด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205182 563130020322 นางสาวนันทิชา สุพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206867 563130020324 นางสาวนุชชุดา แก่นสุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206891 563130020325 นางสาวบุษยมาส คล้ายหนองสรวง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206877 563130020326 นางสาวปฑิตตา ชมสินธุ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205307 563130020327 นางสาวปรียานุช เส็งเหี่ยว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204524 563130020334 นางสาวแพรวนภา ชนะอุดม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205386 563130020335 นางสาวไอรดา บุญมี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204327 563130020348 นางสาวอรชร วิจิตรศักดิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207200 563130020349 นางสาวปฏิมา ธนพงศ์สกุลชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205630 563130020352 นางสาวปรียาภรณ์ รักชาติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204476 563130020353 นางสาวปาลิดา ทุมประดอน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206724 563130020354 นางสาวชนมา ณ สุวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206981 563130020355 นางสาวบารมี อาจเอี่ยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207239 563130020359 นางสาวชลธิชา ปัดตาลาคะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206272 563130020401 นางสาวภัทรวดี สันเสนาะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207069 563130020409 นางสาววันทนา เสาธง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205118 563130020410 นางสาววิไลพร จันสว่าง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206750 563130020411 นางสาวศรัณย์พร จันทะดวง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205828 563130020421 นางสาวสุทธิดา อาทิตย์ตั้ง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206228 563130020422 นางสาวสุพรรษา ศิริเรืองสกุล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206751 563130020423 นางสาวสุภานัน บุญทัน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203793 563130020431 นางสาวหนึ่งฤทัย ซุยกระเดื่อง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206152 563130020452 นางสาวกมนพรรณ จำนงพิศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205344 563130050103 นางสาวขวัญภิรมย์ แววศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203931 563130050106 นางสาวศิริวรรณ แสงแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204487 563130050108 นางสาวนุภามาศ ทิทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238149 563130050111 นางสาวเปรมฤดี ขันทับไทย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206117 563130050114 นางสาวพัสตราภรณ์ จ้องการ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/10/2563 RV-1-6400752 563130050117 นางสาวเมขลา สุขสวัสดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204486 563130050119 นางสาวรัทยาภร เทพขาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204142 563130050121 นางสาววันวิสาข์ เยื่อใย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206715 563130050122 นางสาวศิริพร อิสิสิงห์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206325 563130050123 นางสาวสุธิดา ศรีอ่อน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205053 563130050124 นางสาวสุภาภรณ์ อินทะดก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204250 563130050125 นางสาวอัญชลี ดาวังปา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204613 563130050126 นายกฤษณ แข็งแรง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206716 563130050132 นายวิสรุธ ลิบไธสง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204248 563130050133 นายสุรศักดิ์ หัดที 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206958 563130050135 นายอาทิตย์ นันทะเสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204141 563130050136 นางสาวอนุธิดา เปาสูง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205584 563130060105 นางสาวธนิกานต์ พารา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206502 563130060108 นางสาวพัชราพร บุบผาเฮ้า 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205003 563130060112 นางสาววาริณี เกตุโสภา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206027 563130060115 นางสาวสุนิสา แสนมนตรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238310 563130060117 นายนเรศ นะตะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207122 563130060120 นายอภินันท์ โสเขียว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206505 563130060126 นายนคร คาสมบัติ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203781 563130070101 นางสาวกฤตพร ศรีศาลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204475 563130070102 นางสาวกุลรวี เอียบสกุล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207127 563130070106 นางสาวขวัญจรัส แก้วก่า 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207151 563130070107 นางสาวคณิติน ภูบัวลม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204671 563130070108 นางสาวแคทลียา ช่ำชอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206498 563130070109 นางสาวจรีนุช ยุบลเลิศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204849 563130070110 นางสาวจิราภรณ์ ชาวบ้านใน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205185 563130070114 นางสาวธัญญาเรศ ชมภูวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206761 563130070116 นางสาวนิศารัตน์ เยี่ยมยอด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205795 563130070121 นางสาวภัทรพร ยอดประทุม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204846 563130070122 นางสาวภาณุมาศ คงกะสี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204378 563130070123 นางสาวมุจลินท์ ไข่สังข์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206649 563130070125 นางสาววรรณภา ประมังคะตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204474 563130070126 นางสาววรุณยุพา แสนศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203820 563130070127 นางสาววัชรีย์ รัตนวัชรศักดิ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206763 563130070128 นางสาวศรินยา ดาแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206719 563130070130 นางสาวฐานิตา บัวระบัดทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203897 563130070131 นางสาวสายธาร คำสา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203877 563130070134 นางสาวสุรินนา โพธิบุตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206051 563130070135 นางสาวอนุธิดา ศรีหามาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203783 563130070138 นางสาวอัจฉราภรณ์ ถมหนวด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205184 563130070140 นางสาวอารยา หงษ์คำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203879 563130070141 นางสาวอุมาพร ดงหิงษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204619 563130070144 นายถลัชนันท์ ภูกะฐิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207172 563130070146 นายภูมิชาย สิมพระราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204375 563130070147 นายศาสตรา ผาอินทร์ดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204381 563130070148 นายศุภวัฒน์ ชีกว้าง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205201 563130070151 นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205229 563130080101 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204701 563130080105 นางสาวชวาลา ถำวาปี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204245 563130080107 นางสาวทิพรัตน์ ผลาผล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204069 563130080109 นางสาวน้ำฝน อิติปิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204035 563130080113 นางสาวพนิดา ถามุลตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206729 563130080119 นางสาววาสนา ฝอยศาลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205710 563130080123 นางสาวสายชล สมอหมอบ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204037 563130080127 นางสาวสุพรรษา สีดามา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205148 563130080130 นางสาวเสาวลักษณ์ บุราณเดช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206032 563130080137 นางสาวขนิษฐา แสนบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205573 563130080139 นางสาววรรณิกา นาอุ่นเรือน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206242 563130080140 นางสาวธิติญา คุณพาที 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206145 563130080201 นางสาวกรกนก หงษ์ลอยลม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206088 563130080210 นางสาวประภา นนทะคำจันทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206793 563130080219 นางสาววิจิตรา หารฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206040 563130080220 นางสาวศิริพร สารพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207064 563130080221 นางสาวศุภาวรรณ เสาสูง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204068 563130080228 นางสาวสุรัสวดี สะอาดแพน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206439 563130080229 นางสาวเสาวลักษณ์ ตั้นภูมี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205326 563130080230 นางสาวอนุสรา ปัดตะยะโส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204929 563130090102 นางสาวกาญจนา ลีแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204209 563130090104 นางสาวจันทร์เพ็ญ สายพรมมา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205556 563130090109 นางสาวชนิตา โสโพธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205416 563130090112 นางสาวณัฐฐิญา ทับสีรักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204518 563130090116 นางสาวนฤมล ไกรยวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204927 563130090117 นางสาวนัตยาพร แดนกาไสย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205411 563130090122 นางสาวปาริชาติ ประดับเพ็ชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204547 563130090143 นางสาวอรวรรณ ภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206472 563130090150 นายปัณณวัฒน์ มหาหิงค์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205902 563130090225 นางสาวพรประภา เรืองจรัส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207118 563130090234 นางสาววิลาวัลย์ มะลิเลิศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204718 563130090247 นายธวัชชัย โพธิ์แสง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206853 563130090252 นายเดชบดินทร์ อาสนาไชย 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204216 563130120101 นางสาวกฤติยาภรณ์ รักภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205396 563130120102 นางสาวกาญจนา สร้างแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207180 563130120104 นางสาวจิราวรรณ ขุนหอม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203917 563130120109 นางสาวนิตยา เดชโคบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203946 563130120111 นางสาวปฏิมากร สอนชะเดช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205969 563130120113 นางสาวพลอยลิน อรัญมิตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400498 563130120116 นางสาววริษฐา จอมพิมาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205166 563130120117 นางสาวศรินยา สังฆพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205049 563130120119 นางสาวสุพัตรา แพงไธสง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206412 563130120122 นายธวัชชัย กลมเกลียว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206721 563130120123 นายพลวัฒน์ วรรณาหาร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205577 563130120133 นางสาวจินตหรา กองจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205029 563130140103 นางสาวชิดชนก พระสว่าง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204391 563130140105 นางสาวธัชวดี นินทะราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203947 563130140107 นางสาวบุษราพร คำตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204144 563130140112 นางสาวพรสุดา ทองพิลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205515 563130140113 นางสาวพัชรินทร์ ทองด้วง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204554 563130140114 นางสาวภาวิณี บัวเชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205949 563130140117 นางสาววรัมพร พันโพคา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206266 563130140120 นางสาวศรินยา สมอหอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205798 563130140121 นางสาวศิณาภรณ์ วังวงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206852 563130140123 นางสาวณัฐวรรณ ครอบครองวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203819 563130140124 นางสาวสุจิตรา เสาหงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206431 563130140126 นางสาวสุพิกา แทนคอน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204552 563130140127 นางสาวอธิติยา เรืองจันทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205475 563130140134 นางสาวอุมาพร จันดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205477 563130140135 นางสาวภัสชา ปะกิริโย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204235 563130140203 นางสาวณัฐกาญจน์ ขันแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205519 563130140204 นางสาวทิพวรรณ รัตนนท์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205526 563130140205 นางสาวธิลดา แห่สถิตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207067 563130140214 นางสาวรพีพรรณ ทองแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205627 563130140215 นางสาวรัตติยา เหล่ามาลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204233 563130140216 นางสาววนิดา คำดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205379 563130140222 นางสาวสิริรัตน์ แสนกระจาย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206019 563130140223 นางสาวสุจิตรา ศรีชมชื่น 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205161 563130140226 นางสาวสุรัตน์กานต์ ก้านจักร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205623 563130140227 นางสาวอนุธิดา ทุมสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205523 563130140228 นางสาวอริศรา ศิริกิจ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205893 563130160103 นางสาวเกษนภา ปุริโส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206123 563130160104 นางสาวจิตรหทัย พันธ์สระน้อย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206121 563130160105 นางสาวจิราพร ทองอ่อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204700 563130160106 นางสาวจิราภรณ์ ไพรสินธุ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205806 563130160107 นางสาวจุฑามาศ วงศ์ฮาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205209 563130160108 นางสาวชฎารัตน์ ช่างจักร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203797 563130160109 นางสาวณัฐชยา พุ่มพฤกษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204122 563130160110 นางสาวณัฐฐิรา ดาทะราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206265 563130160111 นางสาวดรรชนีย์ บุญกว้าง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204407 563130160112 นางสาวทิพย์สุดา เทียมทัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203802 563130160113 นางสาวธนาภรณ์ ตะราษี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205539 563130160114 นางสาวนิอร รุดชาติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204717 563130160115 นางสาวปฐมพร ผาตูม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205460 563130160116 นางสาวมธุรส แสนบัวราญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204963 563130160117 นางสาวรัตนาภรณ์ นครชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203798 563130160119 นางสาววิภาวรรณ พันโยศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204403 563130160125 นางสาวสุดารัตน์ สิมแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203800 563130160134 นางสาวจุฬาลักษณ์ พันสาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206462 563130160135 นางสาวยุพิน ฤกษ์เกียรติลาภ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204386 563130220121 นายทีฆรัช ศรีมันตะ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204268 563130240102 นางสาวดวงพร เพชรไสย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204982 563130240106 นางสาวมุทิตา หงษานาวา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204980 563130240112 นางสาวเสาวนิตย์ แพงประโคน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204977 563130240117 นายวีระยุทธ บึงลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205903 563130240122 นางสาวปิยะนาฎ มะธิปิไข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204975 563130240123 นายเอนก พลโยธา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205809 563130260110 นายชัชนันท์ อินทรกำแหง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205163 563130260123 นายธีระยุทธ ภูพันนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206619 563130260143 นายวรายุทธ์ ใจคง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204623 563130260144 นายวานิช หมื่นไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206970 563130260147 นายสราวุฒิ บุตตะพล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204891 563130260151 นายสุวินัย พิมพ์ตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204680 563140120101 นางสาวกนกวรรณ จันทะหาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206622 563140120102 นางสาวกรรณติมา เปราะจันทึก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204887 563140120107 นางสาวจิราพร บุญณะที 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203903 563140120109 นางสาวญาณภา นครเรียบ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203786 563140120110 นางสาวธนัญญา อิงภู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203788 563140120112 นางสาวนภาพร จรรยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206524 563140120116 นางสาวพรทิพย์ ศรีอาจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206230 563140120118 นางสาวพัชนิดา ถามุลตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203887 563140120123 นางสาวยุพิน ศรีอรัญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206532 563140120125 นางสาววรรณวิสา สินธุภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203785 563140120129 นางสาวสุดารัตน์ กั้วสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204599 563140120136 นางสาวอินทุอร บุญเกิด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238264 563140120137 นายกฤษฎา ดีด้วยมี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205930 563140120139 นายจักราวุฒิ พัตรภักดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206641 563140120148 นายเจษฎา วงศ์สิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205339 563140120203 นางสาวกฤษณา กล้าหาญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204513 563140120204 นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสารคาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206486 563140120207 นางสาวจุฑารัตน์ สมหงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206614 563140120212 นางสาวนริศรา พัฒนโพธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206079 563140120215 นางสาวผกามาศ ดอนบรรเทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203822 563140120216 นางสาวพรทิวา รัตนานุกูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204002 563140120219 นางสาวภัณฑิลา จันทร์แจ้ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205768 563140120221 นางสาวมยุรี กองสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207001 563140120223 นางสาวรุจิรา ไชยสันต์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207215 563140120225 นางสาววรารัตน์ แสนสุข 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206270 563140120230 นางสาวสุพัตรา สงกลาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206142 563140120232 นางสาวสุวนันท์ ภูจวง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205906 563140120236 นางสาวไอลดา พรกุณา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206111 563140120238 นายจักรกฤษ สีแล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206872 563140120239 นายจักรินทร์ สารสวัสดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206553 563140120242 นายวัชรพงษ์ ศรีวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205690 563140120243 นายพีรพล บุญปก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206446 563140120245 นายวิระพล แข็งพิลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207094 563140120250 นางสาวนภัสนัลก์ งวดชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204757 563140130104 นางสาวจริยา นาละคร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207027 563140130107 นางสาวฐาปนี ปะกินัง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205599 563140130109 นางสาวธนารีย์ เดชศิริ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205445 563140130110 นางสาวนริศรา ทะวะลัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204168 563140130112 นางสาวนุจรี บัวลี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203896 563140130113 นางสาวปาฎลี จำปาบุรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206805 563140130115 นางสาวปิยะนุช วงชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205438 563140130120 นางสาววนิดา สิงห์ทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206025 563140130126 นางสาวสุวนันท์ คำนาค 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206892 563140130144 นางสาวประภัสรา บุญแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204890 563140130202 นางสาวกิ่งฟ้า รุ่งศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204996 563140130204 นางสาวจริยา สาแก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204716 563140130206 นางสาวปริยยา แก้วอุดม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204768 563140130215 นางสาวพรทิวา พระภักตร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207059 563140130218 นางสาวเมวดี สวัสดิ์แวงควง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206061 563140130219 นางสาวรัตติยา นาคอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207038 563140130221 นางสาววิภา วิเศษสมบัติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206858 563140130222 นางสาวศศิกร มณีทัพ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205851 563140130223 นางสาวสมลิสา ศรีบัว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205446 563140130225 นางสาวสุภาวินี แสงจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206587 563140130226 นางสาวสุวนันท์ นาคหงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204754 563140130227 นางสาวอรกนก หมื่นคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205658 563140130228 นางสาวอัญชรี งามจิตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207057 563140130229 นายจีระนันท์ ทะแยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206000 563140130232 นายปริญญา ป้องสงคราม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204797 563140130233 นายพงศ์ศิริ โสระธิวา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205165 563140130234 นายพีรพล กาสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207036 563140130239 นายศราวุธ ภูสี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204341 563140130242 นายอาชวิน อุตราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203895 563140130244 นางสาวศศิธร วิโรง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206408 563140130247 นางสาววนัดดา มณีจร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205368 563140130252 นางสาวเมษา ภูห้องเพชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205423 563140160102 นางสาวกานจ์พิชชา วินทะใชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205399 563140160105 นางสาวจิตรเลขา ถิตย์พงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 RV-62104339 563140160106 นางสาวจีระภา เมืองโพธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205108 563140160108 นางสาวชลิดา การิสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205741 563140160110 นางสาวทิวากร ไชชิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205807 563140160111 นางสาวธิดากานต์ หม่อมกระโทก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203938 563140160113 นางสาวนวพร พวงทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205883 563140160115 นางสาวเนตรนภา แสงเพ็ชร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203935 563140160121 นางสาวพัชรินทร์ โยธาจันทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205129 563140160123 นางสาวรัตน์จนีย์ บรรเทาทุกข์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203981 563140160125 นางสาววันวิสา เสนา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204851 563140160127 นางสาวศิริวรรณ ขันผจง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205131 563140160131 นางสาวสุรีรัตน์ อาปะมาเถ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204989 563140160132 นางสาวอนิสา จันเทศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204194 563140160133 นางสาวอรกานต์ มุลิจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205439 563140160136 นายธีระวัฒน์ แสนตลาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205808 563140160137 นายนัฐสิทธิ์ แสนศรีจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203932 563140160138 นายปราโมทย์ ริปูเปือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203967 563140160141 นายศุภชัย ภูวงศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206480 563140160142 นายจิรวัฒน์ แสนจันทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205927 563140160146 Mr. Le Trung Dung 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205340 563140160202 นางสาวกำไล เตชะแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205571 563140160204 นางสาวจารุวรรณ นามบุญเรือง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205120 563140160207 นางสาวชไมพร กาษี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204342 563140160209 นางสาวดวงจันทร์ มิ่งนอก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204137 563140160210 นางสาวธาราทิพย์ ขจรสัตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204412 563140160216 นางสาวปาริฉัตร ทิมน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203847 563140160220 นางสาวพัชรินทร์ ปะวะเสนะ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206661 563140160222 นางสาวเมขลา จักนามน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204070 563140160224 นางสาววรรณวิภา วังแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204410 563140160228 นางสาวสุธิดา แดนนารัตน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205402 563140160230 นางสาวสุรีมาศ เสาศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205062 563140160231 นางสาวไหมทอง สาระขันธ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206869 563140160233 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีขนเหี่ยว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207039 563140160239 นายวิรัตน์ จันทะเสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205647 563140160242 นางสาวขวัญชนก คำประเวศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206275 563140160244 นางสาวจิราภรณ์ ปิยะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206503 563140170101 นางสาวกชพรรณ ทิณพงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205425 563140170103 นางสาวกมลชนก แสนหอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204445 563140170105 นางสาวกาญจนา กันหาจันทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203955 563140170106 นางสาวกิ่งแก้ว ฟ้องเสียง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206579 563140170108 นางสาวกัญญาวีร์ ทันแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206174 563140170110 นางสาวจริยา คำวันสา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205008 563140170114 นางสาวชลธิชา กิติลาภ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205026 563140170123 นางสาวธิติมา อุดมฉวี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205032 563140170127 นางสาวนิตยา ผายพิมพ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206164 563140170129 นางสาวนุชรา บุพศิริ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206506 563140170130 นางสาวเบญจวรรณ เมืองศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207235 563140170132 นางสาวปรียาภรณ์ สุยอย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206507 563140170133 นางสาวปิยะดา บัวแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204319 563140170134 นางสาวปิยาภรณ์ อุทัยชิต 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206508 563140170135 นางสาวพรนิภา วงชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238180 563140170137 นายกฤษณ์กนก พนาจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204097 563140170138 นายขวัญชัย จิตรอามาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206077 563140170143 นายธีรยุทธ ทาระเวท 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207212 563140170144 นายนราธิป คำทะเนตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206677 563140170146 นายพร เตียนจันทึก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204091 563140170203 นางสาวพัชรินทร์ พงคำผาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203926 563140170204 นางสาวพิรุณ มีฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205805 563140170205 นางสาวเฟื่องฟ้า สันเพชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206295 563140170206 นางสาวภาชินี โอดพิมพ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205751 563140170207 นางสาวมณีรัตน์ ชิณเฮือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205945 563140170208 นางสาวมาลินี แสงห้าว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204031 563140170210 นางสาวยุวลี รัตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204118 563140170211 นางสาวรักษ์สุดา สุวรรณดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203951 563140170216 นางสาววรัญญา ชาทะศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205508 563140170219 นางสาวศศิธร มงคลชู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206668 563140170221 นางสาวศิราพร นามสอน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205593 563140170224 นางสาวสุกัญญา กุลชลิต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203860 563140170225 นางสาวสุจิตรา เตชะไขโย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205589 563140170228 นางสาวสุปรีญา ปัจจัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206002 563140170229 นางสาวสุพัตรา ปรีอารมย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205504 563140170231 นางสาวสุวรรณา ไทยโสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206338 563140170233 นางสาวอรดี จันทรสมบัติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205952 563140170235 นางสาวอรยา ศรีเกษ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204317 563140170236 นางสาวอรอุมา นามชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206036 563140170237 นางสาวอันนาณิการ์ สังสีราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206108 563140170241 นายวิษณุ รัตนอุดม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204054 563140170244 นายสิรภพ ประชาชัย 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206492 563140170248 นายสันทิฎฐ อวนศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204508 563140170249 นางสาวเนตรนภา มีทรัพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205046 563140170301 นางสาวกนกวรรณ จันทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206254 563140170302 นางสาวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204153 563140170305 นางสาวกาญจนา ใบเจียม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206396 563140170308 นางสาวขวัญณญา ปะวะเข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206182 563140170320 นางสาวทิพาพร เทียมสม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204689 563140170321 นางสาวเทียนทอง ภูพากพระ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204157 563140170325 นางสาวนันจพร จอมทรักษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207120 563140170328 นางสาวนิรานันท์ วรรทะมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204534 563140170329 นางสาวนุชรี ขานหยู่ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204049 563140170330 นางสาวปรารถนา สถิตย์ชน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206363 563140170332 นางสาวปิยธิดา ไชยปัญหา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204886 563140170333 นางสาวปิยะพร บุญณะที 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205942 563140170335 นางสาวพรพิมล น้อยวิบล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206398 563140170336 นางสาวพรพิมล วรรณพฤติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205394 563140170402 นางสาวพัชริดา โสมิตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204654 563140170403 นางสาวพิมพา แก้วกัลยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204288 563140170404 นางสาวพีรดา นามเขต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206689 563140170405 นางสาวภัทติยา อรุณพาส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204893 563140170407 นางสาวกัญญาณัฐ บรรดิษฐ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204856 563140170409 นางสาวยุวดี ภูแล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207228 563140170410 นางสาวรักษ์สวลี สุนทรส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206940 563140170412 นางสาวรัตนาภรณ์ อึ่งน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204120 563140170415 นางสาววนิดา สารยศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204945 563140170416 นางสาววันวิสาห์ อุปชิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206091 563140170417 นางสาววิชุดา นันทฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205341 563140170418 นางสาวศรัญญา ไกยวัตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203986 563140170423 นางสาวสาลินี มงคูณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206648 563140170424 นางสาวสุกัญญา ไชยดำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204096 563140170426 นางสาวสุทธิดา คำควร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204971 563140170429 นางสาวสุภาภรณ์ มังฆัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238274 563140170430 นางสาวสุวนันท์ สีเสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205034 563140170432 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203989 563140170435 นางสาวอรอุมา จันทรประทักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203990 563140170436 นางสาวอรุณศรี โสมะโสก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203985 563140170437 นางสาวอาทิตยา แก้วม่วง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205801 563140170438 นางสาวชนกชน ภูทองเงิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204009 563140170441 นายวัชรินทร์ มูลทรัพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204171 563140170448 นางสาวธาริณี กลางนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205605 563140180101 นางสาวกฤษณา สมบัติศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206691 563140180102 นางสาวกาญจนา คำใหล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206479 563140180105 นางสาวจันทร์จิรา วาริน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204960 563140180106 นางสาวชมัยพร สุวรรณมิตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203866 563140180107 นางสาวชุติมา สีพลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206218 563140180108 นางสาวฐาปนี ศรีกงพาน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206518 563140180110 นางสาวณัฐธิดา กมลนัด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204482 563140180111 นางสาวธัญจิรา เสียงสะท้าน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238124 563140180116 นางสาวนฤมล ศรีสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204198 563140180119 นางสาวภาวิณี คำพิศมัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206517 563140180120 นางสาวยุวดี บุญหล้า 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204860 563140180123 นางสาววรรณภา อรุณพาส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205228 563140180124 นางสาววราภรณ์ ศรีบุญเรือง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204417 563140180129 นางสาวอัญชลี ดีหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203792 563140180130 นางสาวอารดา ล้วนศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203975 563140180141 นางสาวพรพิมล อาจพงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205187 563140200102 นางสาวกรชนก สิมศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205205 563140200104 นางสาวกานดา กองแก้ม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204853 563140200106 นางสาวงามตา สมสิทธิ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203826 563140200107 นางสาวจมาภรณ์ นักทำนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205434 563140200108 นางสาวจริยา ไชยพาพิมพ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205705 563140200113 นางสาวณัฐจิรา เยาวพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204854 563140200115 นางสาวดัชนี เพียรคราด 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204078 563140200119 นางสาวนิตยา ขวาโยธา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206026 563140200121 นางสาวนิศาชล อ่อนนาหาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205996 563140200122 นางสาวเบญจมาศ พลแสง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204574 563140200128 นางสาวพรธิดา สระพรม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205349 563140200129 นางสาวพรรณธิวา ศรีหงษ์ทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204203 563140200131 นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204674 563140200132 นางสาวพัทธ์ชญา หนูทะแค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204748 563140200134 นางสาวแพรวนภา ผดุงรัตน์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203829 563140200136 นายจักรกฤษณ์ ภูถ้ำแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204618 563140200138 นางสาวสุขดวงพร ภูมิสุทธิกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205116 563140200141 นางสาววรรณภา คำวิชา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205203 563140200142 นางสาวสุภาพร คลังภูเขียว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204166 563140200202 นางสาวภาวรรณ ไชยรักษา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203873 563140200207 นางสาวลักคณา สารบรรณ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205975 563140200208 นางสาววนิดา บุญพิคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206129 563140200211 นางสาววรรณา สุนน้ำเที่ยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206314 563140200216 นางสาวศศิธร สมบัติชัยแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203875 563140200221 นางสาวสาวินี บุญศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204711 563140200222 นางสาวสุจินดา แสนหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204714 563140200224 นางสาวสุภาพร มหาโยธี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204545 563140200226 นางสาวสุรีภรณ์ สุวงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204384 563140200232 นางสาวอารีรัตน์ วงษ์กุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205983 563140200239 นางสาวกชมล พลเยี่ยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206654 563140200301 นางสาวกรกนก แสนราชบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204026 563140200305 นางสาวขวัญไพร เหลือดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205622 563140200307 นางสาวจรรจิรา นครชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203868 563140200308 นางสาวจริยา วิเศษวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205319 563140200319 นางสาวนิตยา นาถมทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207133 563140200320 นางสาวนิ่มนวล ศรีแพง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206463 563140200323 นางสาวปนัดดา เทียบทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205096 563140200328 นางสาวพรนิภา ดินถวัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205291 563140200335 นายครรชิต ปุเรชะตัง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206219 563140200338 นางสาวกิตติพร กุหลาบโชติ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205098 563140200401 นางสาวแพรวพรรณ ยะปะเต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204045 563140200403 นางสาวมณีรัตน์ คำสอน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204858 563140200404 นางสาวมิรันตี ศรีประย่า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205940 563140200405 นางสาวยศวดี ธรรมวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206533 563140200406 นางสาวรัตติยา บุตรพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205918 563140200407 นางสาวรุ่งทิวา มั่นคง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205999 563140200410 นางสาววรรณวิภา เวียงคำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204961 563140200411 นางสาววรรณสุดา พรมคำบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206076 563140200412 นางสาววรัญญา นนทะภา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207109 563140200416 นางสาววิภาวรรณ ประชาชัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206569 563140200417 นางสาวศศิธร สุริยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205437 563140200419 นางสาวศิริลักษณ์ หอมหวล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206081 563140200420 นางสาวสญาธร ฟองอ่อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205193 563140200421 นางสาวสาธิยา ปะวะเค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206262 563140200422 นางสาวสุกัลยา สุริยันต์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205045 563140200424 นางสาวสุพิกา สิตะสังข์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206206 563140200426 นางสาวสุมินตรา ศรีพลแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206469 563140200430 นางสาวอรนุช อาสาสะนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204196 563140200433 นางสาวอุมาพร ฝีมือดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204334 563140200434 นางสาววณัชฌา นามสง่า 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204335 563140200435 นายศิรสิทธิ์ มุดไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205666 563140200440 นางสาวพรนี วงคำจันทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205991 563140200443 นางสาวกมลชนก อุ่นทานนท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207056 563140300107 นางสาวพัชรียุคล เกษจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205629 563140300108 นางสาวพิกุล ทรัพย์ใส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203844 563140300110 นางสาวมนภิชา บัวคำภา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207137 563140300111 นางสาวเมฆขลา ศาลางาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204210 563140300113 นางสาวรัตนาภรณ์ ตะชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204079 563140300114 นางสาวฤทัยรัตน์ เผ้านู 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204660 563140300121 นางสาวฐิติกาญจน์ แดนขนบ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206942 563140300122 นางสาวสุธิดา ศิริมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206627 563140300124 นางสาวสุนิษา รุ่งเรือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206550 563140300127 นายกฤษณะลักษณ์ ชังคล้าย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206362 563140300129 นายณัฐพล ห่อเหว่ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207098 563140300134 นายศุภชัย แสนกระจาย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204905 563140300136 นางสาวเนรัญชรา บุตรวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207104 563140300137 นางสาวพัชรา ชัยเพชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206410 563140310102 นางสาวช่อผกา วะราศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206138 563140310103 นางสาวโฌติญา ชาชิโย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206179 563140310107 นางสาวธัญลักษณ์ อุดมไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205789 563140310111 นางสาวพัชรี คงแสนคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204551 563140310137 นายเพชรทูล แก้วบุดดา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204549 563140310138 นางสาววารี พลบำรุง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204257 563140310142 นายกิติศักดิ์ ศิริปี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204218 563140400102 นางสาวกันติชา สุนทรา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205877 563140400104 นางสาวเกศสุณี ปะระวงษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206053 563140400106 นางสาวจิราวรรณ สังวร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204401 563140400109 นางสาวเบญจมาศ สีจันทร์มา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204124 563140400112 นางสาวพรรณธิมา ไชยเพชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204048 563140400113 นางสาวพิชา ศุภอุดร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204795 563140400114 นางสาวพิมพิไลย สังฆะพันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206392 563140400115 นางสาวรัชนก กินรมย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204496 563140400118 นางสาวศศิธร เมืองศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204155 563140400119 นางสาวพรทิวา แจ่มวรรณ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204906 563140400120 นางสาวสุกัญญา ดาแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204669 563140400122 นางสาวสุมัจฉา สมีนาง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206871 563140400123 นางสาวอนันทิกา ผักเฒ่า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204447 563140400125 นางสาวอรวรรณ พันธุ์ชิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205655 563140400126 นางสาวอิศรา รุ่งแหยม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203992 563140400136 นางสาวขนิษฐา จันทหาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204199 563150010101 นางสาวกนกอร ศรีสร้อย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206042 563150010104 นางสาวกิริยา เหล่าบุญมา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203780 563150010105 นางสาวคัดนานต์ ดวงคำมูล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204676 563150010115 นางสาวรักษ์สุดา อุทัยเลี้ยง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203916 563150010116 นางสาวสงกรานต์ แก้วคูนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204146 563150010122 นายกิตติชัย จอดนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203924 563150010123 นายกิตติธร ศรีประภา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204830 563150010130 นายธีระศักดิ์ จันทร์สระฮาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206863 563150010137 นายสุรสิทธิ์ คิสารัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206678 563150010145 นางสาวอรอุมา สีบัวบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203852 563150020101 นางสาวกนกวรรณ ตรีวงค์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205290 563150020102 นางสาวจณิสตา ขิดหนองสรวง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205286 563150020104 นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203854 563150020105 นางสาวฑาฐิณี ปะระขา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206941 563150020109 นางสาวเบญจมาศ ดุระยับ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203858 563150020110 นางสาวเบญจมาศ ศรีโคตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206842 563150020111 นางสาวพัชรี ยะถีโล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204661 563150020116 นางสาวสุภาวดี สุวรรณนัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203859 563150020118 นางสาวอาทิตยา ปิดตาระโพธิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204596 563150020119 นางสาวอารดา คุ้มเขว้า 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203861 563150020122 นายศิรินันท์ หานะพันธ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203862 563150020123 นายอภิชาติ ตรีสอน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204557 563150020126 นางสาวอารียา ตรงดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206522 563150020127 นางสาววัชราพร ฤาชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238120 563150030103 นางสาวขนิษฐวรรณ ขวัญแน่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206919 563150030105 นางสาวชฏาภรณ์ อันทับ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206563 563150030106 นางสาวทิพวรรณ พันธุ์ทุมสาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204719 563150030107 นางสาวธิดาพร นามสูงเนิน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205342 563150030108 นางสาวธิดาพร พันโน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204679 563150030113 นางสาวสุชาดา ศรีพลไกร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205345 563150030114 นางสาวสุธาทิพย์ มณีมาตร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203930 563150040102 นางสาวฐิติมา ปางสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204919 563150040103 นางสาวธนาภา แสงแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206521 563150040108 นางสาวสุภาวัลย์ บุญหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204841 563150040109 นางสาวอภิชญา กาฬเพชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206394 563150040110 นายกนกพล ศรีจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204297 563150040115 นายเทพพิทักษ์ คำแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206261 563150040119 นายฤทธิเกียรติ ไกรเสือ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205087 563150040123 นายอภิภู ลองคำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206612 563150040124 นายอัษฎาวุธ ขันปรึกษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204220 563150050103 นางสาวฐาปนี นาทันรีบ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205633 563150050104 นางสาวณัชนิภา วิเศษศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203838 563150050108 นางสาวนภาภรณ์ คงเคน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203999 563150050112 นางสาวปลาย เดชโม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206223 563150050114 นางสาวปาริฉัตร ถากันหา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203900 563150050116 นางสาวแพรวนภา ยางเครือ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204000 563150050118 นางสาวลักขณา ปฏิกานัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204646 563150050134 นายจิรพันธ์ อันทะชัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206886 563150050136 นายณัฐวุฒิ สายนาค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206874 563150050139 นายธีรพงษ์ แก้วลาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205744 563150050146 นายภาณุพงศ์ คงแสนคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204649 563150050153 นายอนาวิล ขาวผิว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206305 563150050154 นายอนุพงค์ ชินรัตน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206350 563150050155 นายอภิสิทธิ์ ถาไชยลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206143 563150060101 นางสาวกรวิกา ใจลาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205299 563150060102 นางสาวปภัสสร สุทธิด่าง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204839 563150060105 นางสาวรพีพรรณ สีอาสนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204813 563150060108 นางสาวสุภาวดี นามคำมี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204443 563150060109 นางสาวธัญญวรรณ แสนวา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206454 563150060113 นายเทพนรินทร์ ปิดตาทะนัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204358 563150070102 นางสาวชฎาภรณ์ สังสีลัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206257 563150070104 นางสาวนันทนา บุรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204747 563150070107 นางสาวรติมา สุนทรโรจน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205482 563150070108 นางสาวสุกัญญา จันทร์โสดา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204766 563150070111 นายต่อศักดิ์ เยาวะเรศ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204515 563150070112 นางสาววนิดา สุเทวี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204546 563150070114 นางสาวนัยนา วงค์วาท 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207193 563150070119 นายชัยอนันต์ ชูชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204418 563150080102 นายทรงกรด สีลาสม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205072 563150080103 นายธาราวุฒิ รามสินธุ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207008 563150080104 ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204302 563150080105 นายพงศธร จูมคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238169 563150080107 นายพีรวัส คงนวลอินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206419 563150080115 นายศุภฤกษ์ ริ้วดำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206387 563150080116 นายสิทธิศักดิ์ ศาลาแดง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204859 563150080118 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณชะรา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204150 563150090101 นางสาวเกียรติสุดา สีนามเอ้น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204633 563150090102 นางสาวนพเดือน มาสุ่ม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205025 563150090104 นางสาวเบญจมาภรณ์ แสนเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204562 563150090107 นางสาววชิรญาณ์ เงาศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204939 563150090108 นางสาววรรณิดา ศรีสุทอ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205227 563150090110 นางสาวอุบลคำ สอนตะวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206836 563150090114 นายพลรัตน์ แก้วคอนไทย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205980 563150090115 นายภมร ผาสุข 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205300 563150090117 นายวสันต์ สมสัย 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206070 563150110102 นางสาวกฤษณา พลสีขาว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204290 563150110103 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ชลเดช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203836 563150110106 นางสาวทัศนีย์ มานะดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204956 563150110107 นางสาวปรียาพร เครือชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204089 563150110108 นางสาวปาริฉัตร สีรักษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206425 563150110109 นางสาวผกาดา พูลผล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204189 563150110110 นางสาวพรพรรณ บรรยง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204316 563150110113 นางสาวยุภากร ปิดตังทานัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203835 563150110114 นางสาวยุภาพร ผาจ้ำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204211 563150110115 นางสาวรัชนก โคตรไกรสร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204187 563150110118 นางสาวศุภมาส ประทุมพล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203845 563150110120 นางสาวสุกัญญา ครองก่ำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205566 563150110121 นางสาวสุดาภรณ์ เกตุแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204776 563150110122 นางสาวสุนิสา คำปลิว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203849 563150110124 นางสาวอรอุมา ไวยมงคุณ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206796 563150110125 นางสาวอารียา ตรีภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204340 563150110127 นางสาวอารีรัตน์ บุญเที่ยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206426 563150110128 นายจักรี คำกอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203839 563150110130 นายพายุพงษ์ ยั่งยืน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204108 563150110132 นางสาวกชกร ปัญญาประดิษฐ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207153 563160110101 นางสาวกนกวรรณ โพธิจักร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206772 563160110102 นางสาวกัลยา หนองทองทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205688 563160110103 นางสาวขนิษฐา ภูผิวฟ้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204181 563160110104 นางสาวจอมขวัญ บุญโชติ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204294 563160110106 นางสาวจุฑาพร นากุมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206055 563160110108 นางสาวพชรธนวรรณ ปะระทัง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204526 563160110111 นางสาวบุษยา เพชรสีขาว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205272 563160110113 นางสาวปั้นหยา ปิตตาระเต 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205273 563160110115 นางสาวพรยุภา จันทบูรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205897 563160110121 นายกชกร ดอนเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206176 563160110131 นายธวัชชัย ธนะเวช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204125 563160110132 นายธีระพงษ์ มูลผง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206594 563160110134 นายบารมี ศรีอารยตระกูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205483 563160110143 นางสาวกรรณ์ทิมา การหาญ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206825 563160110201 นางสาวกนกวรรรณ แววจะโปะ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204791 563160110202 นางสาวเกษสุดา หอมดวง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205746 563160110203 นางสาวจรรยา มะลิโค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204433 563160110204 นางสาวจิตติภรณ์ ดลสวัสดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206334 563160110208 นางสาวทิพย์วรรณ สมจิตต์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206351 563160110209 นางสาวศิริพร ปุริศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205742 563160110210 นางสาวศิริวิมล โจมแก้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207217 563160110211 นางสาวศุภิสรา โมเม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205533 563160110212 นางสาวสุทธิดา ขุนเลี้ยว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206386 563160110218 นายคันถ์ชิต สารขันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203953 563160110220 นายชัยวุฒิ กันเมร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207124 563160110223 นายณัฐวุฒิ ม่วงเพ็ชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206209 563160110225 นายธนวัฒน์ อินทะวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206187 563160110226 นายวัฒนา โมฆรัตน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205856 563160110227 นายวิทยา รักษาพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204359 563160110229 นายวุฒิชัย เพ็ญธิสาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207071 563160110232 นายสมศักดิ์ สายศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204036 563160110233 นายสายชล สุวรรณโคตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205132 563160110235 นายอดิศักดิ์ ชาภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204708 563160110236 นายอภิชาติ ชูบ่อฝ้าย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205982 563160110237 นายอภิเดช อำไพศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205393 563160110238 นายอภิสิทธิ์ แสงสัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205544 563160110239 นายเอกสรรค์ ภูจอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204840 563160110242 นายภาณุเดช แดงสกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206186 563160110243 นางสาวณัฐพร วีระษร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206536 563160110247 นายอิสระ ศรีนวลลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207013 563160110252 นางสาวเครือมาศ ถาวิชัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206583 563160110301 นางสาวนงนภัส ป้องจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206260 563160110304 นางสาวปวีณา สมเสียง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204260 563160110305 นางสาวพนิดา อ่อนอัฐ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205550 563160110308 นางสาวพีรญา ดอกทองหอม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204264 563160110309 นางสาวภัชรีย์ สิงหากัน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206593 563160110310 นางสาวเมรินทร์ เรืองสมบัติ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206741 563160110311 นางสาวลัดดา กัญคำแหง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206489 563160110312 นางสาวศศิธร เทียมมาลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204332 563160110315 นางสาวสุกานดา ไชยกำบัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206284 563160110316 นางสาวสุพรรณี งอนเช้ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207209 563160110322 นายพงศธร พันธุ์ศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203956 563160110326 นายวราวุฒิ ภูผิวเมด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205941 563160110327 นายวัฒนา สุเพ็งคำภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204085 563160110328 นายวิทวัส โคตรนรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206776 563160110331 นายศิริศักดิ์ ใยรักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205618 563160110333 นายสันชัย ปะวารณา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204561 563160110336 นายอนิรุธ ตุ่มแขบทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207034 563160110341 นายศักรินทร์ ฤทธิแผลง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205348 563160110342 นายรัฐพล พาคาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206304 563160110347 นางสาวสุพัตรา แจ่มเสียง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205490 563160110348 นางสาวณภาภัช รัตน์เจริญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205060 563160110349 นางสาวอรอนงค์ วงษ์เงิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206382 563160110354 นางสาวอารียา ฤทธิ์เดช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206769 563160130101 นางสาวกานดา พรมวงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203920 563160130102 นางสาวจรัญญา ผุยบัวค้อ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204607 563160130106 นางสาวนัฐธีรา หยิบรัมย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205248 563160130108 นางสาวเนตรนภา เพียโคตรแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204063 563160130112 นางสาวพวงเพชร จิตตะเเสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205820 563160130113 นางสาวพัชรีญา ศรีสารคาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204347 563160130115 นางสาวมารตรี โกด้วง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203919 563160130116 นางสาวรักษา วงชารี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204477 563160130117 นางสาววรัญญา พิมพา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206881 563160130119 นางสาวศิริลักษณ์ คำผาย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207113 563160130122 นางสาวสุนิสา ไชยนอก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207169 563160130124 นางสาวณัชชา สุดใด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204712 563160130125 นายคมสัน แสนวิชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206381 563160130126 นายเจริญชัย แฝงเมืองคุก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204948 563160130127 นายชานนท์ มะกา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206782 563160130129 นายธนกร สอนทะมาตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203922 563160130130 นายธีรเชษฐ์ เจริญผิว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205810 563160130205 นางสาวนภาภรณ์ แสนเย็น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206578 563160130206 นางสาวนันทนา ทินพา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205979 563160130207 นางสาวนุชรา นาไชยศิลป์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205691 563160130208 นางสาวบุษกร อนุไพร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205588 563160130212 นางสาวรัตนวดี สิงห์สม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205763 563160130214 นางสาวมัลลิการ์ โสมาสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206770 563160130215 นางสาวมาลัยทอง พิมพิสนธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207135 563160130216 นางสาววรรณภา แสนประกอบ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204506 563160130218 นางสาวศิริภาวี พันธิอั้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204186 563160130227 นายณัฐธะพล เอื้อศิริประชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205934 563160130234 นายเศวตชัย หลาวนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203942 563160140106 นางสาวธณัฐมน ผิวขำ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204315 563160140115 นางสาวศิริพร พันทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203817 563160140119 นางสาวอรอุมา ศิริมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206427 563160140121 นายกิตติพันธ์ กรัญทิศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205352 563160140125 นายดนุสรณ์ เพชรสีเขียว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205413 563160140126 นายธนาคม คงแสนคำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204362 563160140128 นายพิทยาธร คุณพิลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204296 563160140130 นายภานุวัฒน์ จันปุ่ม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204352 563160140133 นายศาสกุนต์ จุลอ่อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206870 563160140137 นายอัครวิทย์ คำแหงพล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205532 563160140140 นายธรณินทร์ ทองจันทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205950 563160140204 นางสาวชมพู่ ถามูลเลิศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204188 563160140209 นางสาวปวีณา โยธาภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205922 563160140212 นางสาวเพชรดี สิงหามาตร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204871 563160140213 นางสาววริศรา พนมเขตร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206538 563160140215 นางสาวสุกานดา ยศกำธร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205774 563160140216 นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิมนตรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205271 563160140219 นางสาวอรุณี คำสุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203827 563160140221 นายกิตติศักดิ์ บุญเรือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204361 563160140225 นายธนศักดิ์ ฉายรัศมี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205301 563160140232 นายวีรพล บุญบรรดาล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205070 563160140234 นายศุภกร นาคดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206229 563160140235 นายสุริโย ไกรพงษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206271 563160140238 นางสาวเสาวณี ระวิสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205769 563160140240 นางสาวสุพัตรา ยมรัตน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204866 563160150101 นางสาวกนกวรรณ ป้อมเชียงพิณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206603 563160150103 นางสาวกาญจนา เฮียงโฮม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205367 563160150106 นางสาวจันทิมา นิลชา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/10/2563 RV-1-6400880 563160150109 นางสาวฐิติมา เสนา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206878 563160150110 นางสาวณัฐชนินทร์ รัตพูน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206684 563160150111 นางสาวณัฐยา ทัดสา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204436 563160150113 นางสาวทิพยรัตน์ กรินทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205860 563160150115 นางสาวนันทิดา จำปามูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203821 563160150118 นางสาวพรทิพา ช่างสลัก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204283 563160150119 นางสาวพัชริดา สุขประมา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206822 563160150121 นางสาวรัตติพร คำคุณา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204242 563160150124 นายขจรศักดิ์ สิงห์ภักดี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205455 563160150125 สิบตำรวจตรีจิรายุทธ์ อุทัยนิล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204847 563160150127 นายชนพล พิศวงค์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204112 563160150132 นายธวัชชัย ชินเนหันหา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203811 563160150144 นายทิวากร ก้านก่อง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204355 563160150201 นางสาวกรกนก โยปทุม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203778 563160150202 นางสาวกัญญาภัทร พงษ์อินวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206052 563160150203 นางสาวเกศสุดา เทศารินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204732 563160150204 นางสาวจริยา ธนทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205179 563160150207 นางสาวจินนภา ภูสมแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206676 563160150208 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ นนท์ชี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206930 563160150210 นางสาวณัฐยา ทบแป 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206834 563160150213 นางสาววันวิสา ปาคาถา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205928 563160150214 นางสาววิทิตา มาวงแหวน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204511 563160150218 นางสาวสุขพรรษา สิงห์สุวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204047 563160150219 นางสาวสุปรียา ก่ำดอนแดง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206963 563160150222 นางสาวอัญญาลักษณ์ สังการี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206756 563160150225 นายถาณัฐชาภัทร ฮาดภักดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205015 563160150227 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม ยุ่มไธสง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204950 563160150228 ว่าที่ร้อยตรีโชคศิริ วังคะวิง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206429 563160150231 นายตะวัน หลักคำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206150 563160150232 นายวสันต์ ทองจุลละ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205675 563160150234 นายศราวุฒิ หารพรม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206109 563160150237 นายอภิศักดิ์ วันวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204180 563160150239 ว่าที่ร้อยตรีเอกวิช บุญชู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205181 563160150241 นางสาวอรนุช หมกเมืองเเล้ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205255 563160150242 นางสาวกรรณิกา ทาตาสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204289 563160150302 นางสาวนงคราญ โพธิกุดไสย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205282 563160150303 นางสาวนวลฤทัย มังสุไร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204489 563160150307 นางสาวพรธิภา สาชิต 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207183 563160150308 นางสาวพิมพ์พรรณ สุทิพันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206221 563160150312 นางสาววราภรณ์ จันทยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203863 563160150320 นางสาวอริศรา นิลสมบูรณ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206740 563160150321 นางสาวอังคณา วิชัยวงค์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205091 563160150322 นางสาวอารียา หันตุลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205364 563160150323 นางสาวไอยเรศ แสนโคก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205731 563160150327 นายประเสริฐ พันธุ์วัตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204622 563160150328 นายปอนชัย กุลสุวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207117 563160150329 นายพิเชษฐ์ ลาวงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206155 563160150337 นายอภิวัฒน์ เล่งชำนาญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204955 563160150338 นายอมรเทพ ตันลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205373 563160160101 นางสาวกมลชนก อนุเวช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205474 563160160102 นางสาวกาญจนา ฉานสูงเนิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205853 563160160105 นางสาวจิราภรณ์ พลขันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204324 563160160106 นางสาวเจณิสุดา ฝอยทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205127 563160160108 นางสาวซาหาน่า เอเอม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205020 563160160109 นางสาวดวงใจ ประจวบโชค 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205022 563160160111 นางสาวนารี ถานัดดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205874 563160160112 นางสาวนุชสรินทร์ น้อยสิม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206227 563160160114 นางสาวพรพิมล เเสงนาค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207155 563160160115 นางสาวพัชรินทร์ สุทธิชุม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205948 563160160116 นางเพียงตะวัน วงศ์อนุ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205558 563160160118 นางสาวมธุรส วิเชียรไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205576 563160160119 นางสาวรมิดา ศรีธรรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206458 563160160120 นางสาวลัดดาวัลย์ การปั้น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205839 563160160121 นางสาววันวิสา ชมภูวิเศษ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206212 563160160122 ว่าที่ร้อยตรีศิริรัตน์ ปะการะโต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205274 563160160125 นางสาวสุนิษา ศรีสมศักดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206899 563160160127 นางสาวอโณทัย ตะภูวิญญู 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204149 563160160129 นางสาวอมรรัตน์ บูญหล้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205837 563160160132 นายจักรพงศ์ จอมทรักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204202 563160160138 นายเฉลิมชัย ชัยดำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206946 563160160140 นายพรชัย อารีเอื้อ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205476 563160160141 นายพิชิตพงษ์ กุ่มประสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204374 563160160142 นายมนูญ ทับสีแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206945 563160160146 นายอานนท์ ดอนจงรักษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206312 563160160151 นายจิรัฐชัย แสงตันชัย 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206592 563160160201 นางสาวกัญชลี กินาบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207195 563160160209 นางสาวทิพวรรณ สุนนท์นาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204323 563160160210 นางสาวนันทพร เบ้าธรรม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203823 563160160211 นางสาวนุชนภา ผายพิมพ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206263 563160160212 นางสาวปรางทิพ อันอามาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205779 563160160213 นางสาวปวิณา ไชยคำภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204099 563160160214 นางสาวพัชรา ศรีระเฮือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205778 563160160219 นางสาวราชาวดี เชิดชัยภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204804 563160160221 นางสาวศิริขวัญ แพะเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207208 563160160222 นางสาวสมิตา แก้วบุดดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207157 563160160224 นางสาวสุนารี เเจ้งจิตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205023 563160160225 นางสาวสุภาพร กุลแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203831 563160160226 นางสาวสุภาวดี สิทธิบุ่น 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205554 563160160230 นายไกรฤกษ์ เอกตาแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206028 563160160233 นายชาญณรงค์ เทพาศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206938 563160160245 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ โคตุทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207206 563160160247 นายเอกลักษณ์ ศรีเสนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204139 563160170101 นางสาวกัญญพัชร มิตตัสสา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205313 563160170103 นางสาวจินทภา เกิ่งประเทศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204602 563160170108 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฤทธิ์ลือชัย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206046 563160170109 นางสาวปิยธิดา โคตแสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206048 563160170112 นางสาวมาริสา หอมไกล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204731 563160170114 นางสาววันทนา กิ่งภาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204781 563160170115 นางสาววิสุดา สัตถาวะโห 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204333 563160170117 นางสาวสุกัญญา ปัดตาเทสัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204303 563160170118 นางสาวสุพัตรา ภูชะอุ่ม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205112 563160170120 นางสาวสุรีย์รัตน์ ไชยชาติ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206666 563160170121 นางสาวอภิสรา สมอเขียว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205243 563160170123 นางสาวอริสา ภูมิพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/10/2563 RV-1-6400879 563160170124 นายจิระพงค์ แสนราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206372 563160170131 นายธวัชชัย กะตะศิลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205276 563160170141 นายโสภณ ทองจรัส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238191 563160170142 นายอนุวัฒน์ หาโกสีย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204326 563160170145 นายอิศรา อินทร์แสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204190 563160170148 นางสาวกมลวรรณ มีชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204263 563160170202 นางสาวจันทร์จิรา จันทบ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206598 563160170204 นางสาวจุฑาทิพย์ นาอุ่นเรือน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206238 563160170208 นางสาวประภาภรณ์ สีแล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207238 563160170212 นางสาวรจนา ศรีษะเนตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205968 563160170213 นางสาววรพรรณ มะธิมะตา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205855 563160170215 นางสาวศิรินาฎ อนุไพร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204053 563160170217 นางสาวสุดารัตน์ แต้ตระกูลสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204937 563160170218 นางสาวสุพัตรา สวาศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204889 563160170221 นางสาวอรทิพารวี ประวะศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205220 563160170222 นางสาวอรอนงค์ พัฒยา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205782 563160170227 นายชลธิตย์ เหวชัยภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205024 563160170231 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ จุลแดง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205537 563160170237 นายพิสิษฐ์ น้อยคำลือ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205018 563160170239 นายศราวุฒิ นนพิภักดิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206335 563160170248 นายบดินทร์ พวงไธสง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206975 563160200101 นางสาวกนกวรรณ การุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206213 563160200102 นางสาวกัลยา แฝงจันดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205921 563160200103 นางสาวเกษณี ศรีวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205005 563160200105 นางสาวจามรี ศรีชูยงค์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204835 563160200106 นางสาวจิราภรณ์ แสงใส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206510 563160200109 สิบเอกหญิงชไมพร พละมาตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205031 563160200110 นางสาวณัชชา แสนหอม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206217 563160200111 นางสาวณัฐภรณ์ สิงคำป้อง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206136 563160200112 นางสาวดาวเรือง ดีดวงพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207105 563160200113 นางสาวธนาภรณ์ วงษ์มั่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205139 563160200114 นางสาวนนทิยา คุณเศษ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203867 563160200115 นางสาวนัณทุมาศ จอมคำสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207164 563160200121 นายกิตติศักดิ์ คุณสีขาว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206814 563160200122 นายเกียรติพงษ์ อันเนตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204140 563160200129 นายณัฐธพงษ์ อาจสุโพธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205800 563160200131 นายเจนณรงค์ ศรีวิบูลย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207126 563160200141 นายธนากรณ์ ชูศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/10/2563 RV-1-6400676 563160200142 นายธีร์ธวัช ปะวะเสริม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206485 563160200147 นายพีระวิชญ์ ตั้งตระกูล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206953 563160200154 นางสาวยุพาวรรณ ศรีคลัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204694 563160200201 นางสาวนุชนาถ สงแสนผาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205722 563160200206 นางสาวพรศิริ ประหยัดทรัพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206215 563160200207 นางสาวพิจิตตรา ลีโคกกลาง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205186 563160200211 นางสาวมิ่งขวัญ นิตยโรจน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205231 563160200212 นางสาวยุภาวรรณ จันทบุรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204566 563160200215 นางสาววราภรณ์ รักษาแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206744 563160200216 นางสาววาสนา กัญคำแหง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206023 563160200228 นายภานุวัฒน์ วิเศษศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207040 563160200233 นายวชิระพงษ์ ภูวังแทบ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206022 563160200234 นายวรุฒิ แสนหว้า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206216 563160200237 นายวิธิตชัย เขตคาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206699 563160200238 นายวีรภัทร บุญสินชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206959 563160200242 นายศรศักดิ์ ศรีมณีโรจน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206829 563160200246 นายสัญญา พาพอน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205152 563160200247 นายฤทธิไกร กระธรรมะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205107 563160200303 นางสาวขวัญฤทัย ภูกาบิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203912 563160200304 นางสาวจริยาวดี พัดริม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204559 563160200307 นางสาวเจนจิรา ดงเจริญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206371 563160200308 นางสาวสาริณี แพงคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206067 563160200310 นางสาวสุจิตตา โยธาภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206818 563160200311 นางสาวสุดารัตน์ พันกะจัด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207201 563160200313 นางสาวสุพรรณิภา ทองผา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204061 563160200315 นางสาวสุภัค อุ่นดา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206236 563160200320 นางสาวเสาวลักษณ์ หอมภักดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/10/2563 RV-1-6400675 563160200323 นายธนวิทย์ ขัติยะวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204565 563160200325 นายกิตติคุณ โสนาอุ่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205656 563160200328 นายเกียรติศักดิ์ ไชยเพชร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205316 563160200331 นายจตุพงษ์ ศรีแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207002 563160200338 นายสุขสันต์ อนันทะวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204594 563160200340 นายสุริยาวุธ สุวรรณไตรย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204690 563160200343 นายอภิรักษ์ เนื่องโพธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205323 563160200349 นางสาวอริษา รบศึก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206199 563160200402 นางสาวโชติรส สีสนิท 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204301 563160200403 นางสาวณัฐนันท์ ตันเสดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204604 563160200404 นางสาวดรุณี น้อยมงคล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206069 563160200406 นางสาวธิดาพรรณ โยธาภักดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207058 563160200408 นางสาวนิติยา คำด้วง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206884 563160200410 นางสาวปนัดดา ทรทึก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206591 563160200413 นางสาวพนิดา บุญสินชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206742 563160200417 นางสาวไพลิน แก้วมาตร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205720 563160200418 นางสาวภิมลอมร จันทะวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204579 563160200420 นางสาวเมทา สันติวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206259 563160200425 นายณัฐพล รัตนวรรณี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206674 563160200427 นายทวีศักดิ์ บุดดีคง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205913 563160200428 นายเทิดศักดิ์ เครือจันทร์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204345 563160200435 นายนัฐพงษ์ ภูกองชนะ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206985 563160200436 นายนิพนธ์ ศรีกระทุ่ม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400513 563160200438 นายปฏิคม อุ่นสวัสดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206395 563160200441 นายพิจิตร บุตรวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206808 563160200443 นายภาสิต ธำรงคุณานัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206950 563160200446 นายรัฐพล สร้อยสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206754 563160200505 นางสาววิชุดาพร วงษ์ภาพ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206704 563160200508 นางสาวศิริพร เค้ายา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205334 563160200509 นางสาวสลักจิตร สมเพ็ชร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204531 563160200510 นางสาวสาวิตรี ปรีชื่น 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206779 563160200511 นางสาวสิริมา ศิริทองจักร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206294 563160200512 นางสาวสุชาวดี ฤทธิ์ละสาคร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207023 563160200516 นางสาวสุพิตรา อันทะปัญญา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207078 563160200519 นางสาวสุรีวัลย์ ซุยโพธิ์น้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204567 563160200526 นายวัชระ อัศวะภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206971 563160200529 นายวีระพงษ์ กาฬโอฆ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204571 563160200534 นายศักรินทร์ อินทมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206597 563160200538 นายสุทธิพงษ์ นุ้ยเพียร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203958 563160200540 นายเสกสรรค์ สังประการ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207159 563160200543 นายอภิสิทธิ์ โนนกลาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206815 563160200548 นายชนาเทพ ทุมทุมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206777 563160200550 นายปัญญากร เทศารินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206706 563170010102 นางสาวกาญจนา จินดาธรรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204652 563170010104 นางสาวชฎาภรณ์ ม่วงลาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205650 563170010106 นางสาวนิตยา คะเชนรัมย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206197 563170010110 นางสาวพูลทรัพย์ ขันมา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204032 563170010113 นางสาววรรณา ขุมทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206194 563170010115 นางสาววิชุดา อัศวภูมิ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205285 563170010116 นางสาววิภาวดี อามาตย์สมบัติ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205811 563170010119 นางสาวสุนันทา ดาศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204505 563170010121 นางสาวสุรีฉาย สีดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204983 563170010122 นางสาวอรอนงค์ ศรีโนย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205735 563170010123 นางสาวอิสราพร สมรูป 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207042 563170010124 นายกฤษดา บุญชนะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206173 563170010130 นายทิวา อำนาจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204067 563170010141 นายสายัณห์ อันทราศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207220 563170010145 นางสาววาสนา มาลำโกน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207062 563170010146 นายณัฐวุฒิ แสงใสแก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204769 563170010147 นางสาวอภิญญา เทียบแสน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206993 563170010152 นางสาวดวงฤดี ภูพันหงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206687 563170010202 นางสาวเกศินี พงษ์จันทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206511 563170010203 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริบุตรวงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205616 563170010206 นางสาวนิตยาภรณ์ สมภูงา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204039 563170010208 นางสาวพรธิวา ปะริเตสัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206816 563170010209 นางสาวพัชนี สมทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206207 563170010210 นางสาวณฐพร หวังกั้นกลาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205714 563170010211 นางสาวมัติยา ประวันเนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204042 563170010212 นางสาวรัตนาวดี นนทะลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206128 563170010213 นางสาววรรณิศา ศรีทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207136 563170010214 นางสาววิชุดา สาขา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205799 563170010215 นางสาววิภาพร กาพา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204794 563170010217 นางสาวสกาวเดือน ลุนบง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206204 563170010218 นางสุจิตรา จันแสงใส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205173 563170010219 นางสาวสุนิสา พิสัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206785 563170010232 นายนพรัตน์ สว่างโศก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206635 563170010237 นายวิศวชิต สีดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204160 563170010238 นายศรัณญ์ เสนจันทร์ธิไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206348 563170010239 นายศุภกิจ นามเดช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205743 563170010240 นายสัตยา จำปางาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205327 563170010241 นายสิทธิโชค ไชยคำนวน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204765 563170010242 นายสุเมธ แก่นแก้ว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206300 563170010243 นายอภิสิทธิ์ เพียงแก้ว 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206856 563170010249 นายธนวัฒน์ ถิรพัฒน์โญธิน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205465 563170010250 นายอานนท์ ราศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206481 563170010252 นายยุทธการ ศรีบุดดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204442 563170020101 นางสาวกฤติยา จันทร์ทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204021 563170020103 นางสาวจุฑามาศ ชัยบุรัมย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206318 563170020104 นางสาวธาราทิพย์ ศรีสันต์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206232 563170020105 นางสาวธิดารัตน์ แสงยศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204058 563170020106 นางสาวเบญจวรรณ จุปะมะตัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207004 563170020113 นางสาวอภิฤดี ทำบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206378 563170020114 นางสาวอรอุมา ภูสมตา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205838 563170020118 นายชัชรเกียรติ มีมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205404 563170020121 นายธนพงษ์ เวียนศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204147 563170020126 นายปัญญา พลทอน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204673 563170020127 นายพงษ์พิพัฒน์ จงสมชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205433 563170020134 นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207015 563170020135 นายอภิวัฒน์ เอนกบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205427 563170020136 นายอัฉราวุฒิ ศรีประไหม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205009 563170030101 นางสาวกรรณิกา นาคสวัสดิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206198 563170030107 นางสาวรัศมี โคตรศักดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205642 563170030108 นางสาววิจิตรา หงษาอ่อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207096 563170030115 นายนัธวัฒน์ แสนมิตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205959 563170030118 นายอรรถฐากรณ์ สายโรจน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206252 563170040101 นางสาวกนกพร คงทับทิม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204759 563170040107 นางสาวทิพวรรณ โสเมืองฮาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204465 563170040111 นางสาวประภาวดี รัฐเมือง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205876 563170040112 นางสาวปริชาติ เรืองวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400545 563170040113 นางสาวปาริชาติ คุณวัตร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204462 563170040120 นางสาวอรอนงค์ แก้วมาลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206281 563170040125 นายณัฐวุฒิ ทินบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206647 563170040127 นายธีรพงศ์ สุริโย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206584 563170040129 นายพัทธดนย์ พาหา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204826 563170040134 นายวุฒิชัย เจริญผล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205900 563170040137 นายอนุรักษ์ อุดมเดช 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205516 563170040140 นายวัฒพล เนื่องคันธีร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/10/2563 RV-1-6400678 563170040202 นางสาวจริยา รองทอง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/10/2563 RV-1-6400579 563170040203 นางสาวจุฑารัตน์ แสนชูปา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205586 563170040208 นางสาวธิมาภรณ์ ทอนเสาร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204452 563170040209 นางสาวนิภาพร สุนทรสนิท 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204705 563170040212 นางสาวปวีณา เชื่อมวงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204783 563170040218 นางสาวสุมณฑา บัวทอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206428 563170040219 นางสาวอภิณพร ภูจีระ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204936 563170040222 นายฉัตรมงคล นันผาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207232 563170040224 นายณัฐพล เครื่องประดับ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204698 563170040227 นายนคร สินคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207204 563170040228 นายปริญญา แพ่งสองคอน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205443 563170040237 นายอนุวัฒน์ พิกุลศรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206248 563170040238 นายอรรถพล วงค์มาตย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205444 563340130207 นางสาวนัยนา วงษ์จาน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203948 563520110102 นางเกวรินทร์ ประจวบบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205457 563520110103 นางจำปา อ่อนแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205659 563520110104 นางสาวธัญชนก ฤทธิพรมณ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205380 563520110105 นางสาวจิราพร สาวิสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206902 563520110106 นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205946 563520110107 นางสาวชลธิชา อันหนองกุง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203818 563520110119 นางรุจิภา ยนจอหอ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203949 563520110121 นางละมัย กำเนิดขอนแก่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206324 563520110124 นางสาววรรณิศา ขจรฤทธิ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204879 563520110128 นางสาวศุภรัตน์ อ้อมนอก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206457 563520110132 นางสาวอมรรัตน์ ชิณรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206790 563520110142 นายสุทธิศักดิ์ สง่าพัฒนานนท์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203928 563520110146 นางบุญมี ศรีสุข 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204878 563520110151 นายอลงกรณ์ อ่อนสีพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206685 563530010113 นางสาววราภรณ์ ภักดีจุ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205585 563530020105 นางสาวชัชฎาพร ศศิประภานันท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204925 563530020125 นางสาวโสภา ตุ้มมี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206679 563530020142 นายกฤษณ์ คำศิริรักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203921 563540130102 นางสาวจุฬารัตน์ เพาะนาไร่ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205912 563540130109 นางสาวสุนิษา ด่านขุนทด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204371 563540130117 นายธีรเชษฐ์ วงศ์ณรัตน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205128 563540130122 นายภานุพงษ์ ถามูลแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206496 563540130123 นายเมธพนธ์ ชวลิตนิธิกุล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204727 563540130125 นายวัลลภ วันชม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206149 563540130131 นายอิสระ ภูมิผักแว่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205826 563540130132 นายอิสระพงษ์ สามพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204728 563540130136 นางเขมจิรา จิตตะยโศธร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203807 563540130141 นายนวพล เครือกลัด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206888 563540170203 นางสาวชฎารัตน์ ศูนย์ดำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5 RV-1-6400796 563540170214 นางสาวศศิประภา แก้วกันยา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206418 563540170232 นายศรายุทธ ทุมวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206534 563540200101 นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205791 563540200135 นายภานุพงศ์ ศรีมาน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204244 563540200136 นางสาววนิดา แก้วลาย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238273 563560110104 นางสาวลัดดาวัลย์ หมื่นหาวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207131 563560110207 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205843 563560150106 นางบุญน้อม นีละวงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206341 563560150107 นางบุณยะพร พิรชัช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205841 563560150113 นางสุภาพร ทองสุริชัยศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203915 563560150114 นางสุมาลี ไพรบึง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206342 563560150115 นายสุรชัย ชมภูนุช 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204820 563560150128 นายเฉลิมวิทย์ ภัทราบุญญากุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205962 563560150203 นายธงศักดิ์ เนื่องวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206883 563560150213 นายผดุงเกียรติ วิเชาว์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206833 563560150220 นายวีระพงษ์ ทองชะนะ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203777 563560200117 นายนพรัตน์ วัฒนกิติกุล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204751 563560200130 นายสิทธิพร สุวรรณไตรย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205048 563560200135 นายเอกราช ไมตรีแพน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206998 563740130102 นางสาวเกษร มาศงามเมือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205017 563740200109 นางสาวปวริศา แซงวงษ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206059 568210170201 นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205844 568210170220 นางสาวรัตติกาล สายจันทา 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206703 568210170249 นายพรเทพ วาปีโส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204555 568210180403 นางนาฏยา ใบบ้ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204313 568210180407 พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204695 568210200115 นายเฉลิมพันธ์ ศรีพรหม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204699 568210200117 นายธนกร โคกสีอำนวย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207160 568210200120 นายพัสกร เชิดพานิชย์ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207099 568220070104 นางสาวพรเพ็ญ ชนะพันธ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207031 568220460301 นางจิระดาภรณ์ ภารบูรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204500 568220460304 นายอธิปัตย์ อภิชาโรจนศักดิ์ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206671 568220460308 นายวิศวะ นนทะบูรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205836 568230180201 นางสาวชลลัดดา สายนาโก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206471 568260010806 นายประเสริฐ พางาม 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207087 568710180106 นางสาวเจนรักษ์ คำภูธร 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206752 569210180103 นางสาวพัฒณ์นรี พงศ์ประยูร 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207110 569210180106 นายอนันท์ เขียวสี 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206708 569210180107 นายอิสรา พลนงค์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206585 569210200110 นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205480 569210200113 นายคารมย์ พลกุล 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205464 569210200116 นายบรรจง พลขันธ์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238256 569230300102 นางดาวเรือง พัฒนวิบูลย์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238260 569230300105 นายชาตรี อุ่นเรือน 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204191 569240140101 นางกุลริศา คำสิงห์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206616 569260010129 พันตำรวจโทวิชาธร พิมพ์กลม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206607 569260140106 พระทวี ข่ายมณี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205920 569260140115 ดาบตำรวจสมยศ ปัญญามาก 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207000 573120110252 นางสาวปวีณา ยอดพงษา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206663 573120110253 นางสาวพิมพกานต์ นันทะสาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204003 573130060101 นางสาวกมลรัตน์ ลาพรหมมา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205136 573130060103 นางสาวเจนจิรา วรรณพงษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204696 573130060109 นางสาวเบญจมาศ กัณหารัตน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206657 573130060111 นางสาวพลิดา อินทะวงค์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205885 573130060113 นางสาวแพรวพรรณ จันทนาม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205749 573130060114 นางสาวภัทราภรณ์ กาบทุม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206848 573130060117 นางสาวรัตนาภรณ์ จงแจ้งกลาง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204423 573130060118 นางสาวลลิตา โพธิ์พุดชา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204641 573130060122 นางสาวศิริลักษณ์ คำงาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206527 573130060123 นางสาวสุชานันท์ อันทะผลา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205750 573130060124 นางสาวสุภาพร ศรีวิเศษ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206442 573130060125 นางสาวสุวรรณี รัตศรีหา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206688 573130060131 นายสุรพงษ์ อินทร์นา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205314 573140120102 นางสาวจิราพร เหล่าพร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205013 573140120104 นางสาวจุไรวรรณ นครราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205624 573140120105 นางสาวชนิศา พูลเทกอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206640 573140120106 นางสาวชุติมา ขงจำปา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205780 573140120110 นางสาวนารีรัตน์ ตาบ่อฮุ่ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207177 573140120115 นางสาวพันธิภา ภูศรีฤทธิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207022 573140120116 นางสาวฟาริดา สุขกำเนิด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204008 573140120117 นางสาวมันทนา เหลาเกิ้มหุ่ง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205312 573140120118 นางสาวรัชนีกร วรดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204369 573140120121 นางสาววรรณิษา สาริกุล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205755 573140120124 นางสาวศศิธร นะมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205021 573140120125 นางสาวศิรินันต์ ภูพิพัฒน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205643 573140120126 นางสาวศิริพร จันทะราคา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205693 573140120130 นางสาวสุกัลญา หอมฟุ้ง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204735 573140120131 นางสาวสุจิตรา ผลอ้อ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205208 573140120134 นางสาวสุภาพร วงค์อามาตย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205016 573140120137 นางสาวอภัสรา อุทัยดำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205019 573140120140 นางสาวอลิศา เนาว์แก้งใหม่ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205578 573140120141 นางสาวอารียา คุณมาศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204350 573140120202 นางสาวจิราภรณ์ ขุนน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206470 573140120204 นางสาวเจนจิรา เชียงแสน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207226 573140120207 นางสาวณัฐธิดา วงศ์อนันต์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206918 573140120211 นางสาวปลิยา สินเนียง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204087 573140120216 นางสาวฟาริดา ภูมิมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205451 573140120218 นางสาวรัตติยากร งามชื่น 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205071 573140120219 นางสาวรุ่งนภา ปุยขำบก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205674 573140120224 นางสาวศศิธร แหล่งสนาม 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205887 573140120227 นางสาวศิริวรรณ ไชยชาติ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204868 573140120229 นางสาวสุกัญญา สีผา 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206014 573140120234 นางสาวสุวนันท์ สร้อยโสม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204582 573140120236 นางสาวอนุธิดา สมอาษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204020 573140120237 นางสาวอภิญญา ศรีโนรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204867 573140120247 นายวิชิต คำสระคู 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206830 573140120252 นางสาวพรชิตา เพียรสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206435 573140180102 นางสาวกมลวรรณ ผงอ้วน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206240 573140180104 นางสาวเกศราภรณ์ ตนตรง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203832 573140180106 นางสาวจิระภรณ์ วิเศษขลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204098 573140180107 นางสาวจิราภรณ์ เฉวียงหงส์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206090 573140180108 นางสาวฉัตรประกาย ภาคฤทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205862 573140180109 นางสาวชลิญา ภาพลงาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205822 573140180112 นางสาวณัฐธิดา ตรงดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203933 573140180116 นางสาวทิพยรัตน์ ปะทาเส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204514 573140180118 นางสาวนริศรา บาทสุวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206934 573140180119 นางสาวนันทณา เหล่าชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206441 573140180120 นางสาวนิสาชล ไกยสวน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203834 573140180121 นางสาวนุศรา หนองเรือง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204638 573140180126 นางสาวปิยะธิดา ไทยแท้ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204645 573140180132 นางสาวมณทิพย์ อนุชน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205452 573140180133 นางสาวมาริษา โผนผึ้ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203937 573140180136 นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์พรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204034 573140180139 นายธีรศักดิ์ ไชยคำนวน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206540 573140180203 นางสาวกวินณา ภูเขาใหญ่ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206409 573140180204 นางสาวจารุวรรณ ภูกงลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205989 573140180206 นางสาวจิราพร จันทสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205761 573140180217 นางสาววรัญญา หลักหาญ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206225 573140180221 นางสาวศศิวิมล ชินพิมพ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205813 573140180222 นางสาวศศิวิมล ภูจำปา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206054 573140180224 นางสาวศิริรัตน์ หงษาพันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205191 573140180228 นางสาวสุทธิดา มณีสาย 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206099 573140180229 นางสาวสุภาพร มีชัยทร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203842 573140180230 นางสาวสุวรรณา สุขประเสริฐ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205221 573140180234 นางสาวอันธิกา อดกลั้น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203885 573140180235 นางสาวอิสราพร ทับสุริย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205857 573140180236 นายเกรียงศักดิ์ เภาเจริญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206106 573140180237 นายไชยสิทธิ์ ศรีฤทธิ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205758 573140180238 นายธนาพงศ์ สืบสุนทร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205502 573140180310 นางสาวพรทิพย์ หนองหาร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205406 573140180313 นางสาวพิมลรัตน์ สิงห์สั่งถ้ำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206030 573140180314 นางสาวแพรวนภา ผาริการ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238181 573140180316 นางสาวมนสวรรค์ ภูกองแข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205428 573140180318 นางสาวยุวนันท์ พลเสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205078 573140180319 นางสาวรังสิยา วรรณาหาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205561 573140180320 นางสาวลลิตา กันยานุช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205318 573140180322 นางสาววาสนา จันโสภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204920 573140180323 นางสาวศราญรัตน์ ปาปะโน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205559 573140180327 นางสาวศิริรัตน์ แจ่มใส 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205210 573140180329 นางสาวสมฤดี ยิ่งชัยภูมิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205263 573140180332 นางสาวสุพรรณี พลสว่าง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203970 573140180334 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิระเสริญ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205110 573140180336 นางสาวอรชุน ศรีเลิศ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204564 573140310141 นายประกฤษฎิ์ ปาจรียานนท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205297 573170090102 นางสาวจันทร์นิภา มาลีงาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205966 573170090104 นางสาวจิราวรรณ โมสืบแสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204356 573170090106 นางสาวทิพย์วรรณ ภานุรักษ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205284 573170090109 นางสาวนิรมล ศรีน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205879 573170090111 นางสาวปรียากมล อาจสาลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205708 573170090113 นางสาวพรเทวา สุดสอาด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205076 573170090116 นางสาวเพรชธิภา วังทัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205151 573170090118 นางสาวรัตนากร ศรีธรรมมา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205878 573170090120 นางสาวศศิธร จันทร์คำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206997 573170090122 นางสาวศุภรัตน์ การอรุณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204954 573170090125 นางสาวเหมือนฝัน พันลม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203898 573170090127 นางสาวอัจฉรา วงษ์สารี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205971 573170090128 นางสาวอารยา อิ่มประเสริฐ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206880 573170090135 นายนพพล กลางทิพย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204023 573170090139 นางสาวพัชรียา น้อยมะลิวัลย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207205 573170090144 นายอภิรักษ์ วงษ์โต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204702 573320420104 นายชิตพงษ์ ราชสุวอ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206539 573320420123 นายศราวุธ ปัสพล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206718 573320520122 นายวรนารท สุทธิชื่น 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203810 573340130101 นางสาวกรรณิการ์ นิยม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205412 573340130103 นางสาวจันทร์จิรา มัฐผา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204780 573340130104 นางสาวจันทร์ทิพย์ หลักคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206697 573340130105 นางสาวชนิดา ศรีทน 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204076 573340130106 นางสาวดารารัตน์ เจริญวรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204130 573340130107 นางสาวปริยกร สุเทวี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205865 573340130108 นางสาวปวีณา ชนะไชย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205258 573340130109 นางสาวไปรมา ไผ่ป้อง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205169 573340130111 นางสาวพรรนิภา ทองน้อย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205884 573340130113 นางสาวณัฏฐนันท์ ดวงบุปผา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204184 573340130116 นางสาววนิดา ประเสริฐผล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205391 573340130118 นางสาวศิริกาญ เหลาทำนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204855 573340130124 นายธนวัฒน์ คำกอง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205283 573340130125 นายนุพงษ์ เหล่าน้ำใส 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203890 573340130126 นายพลากร โพธิสาร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205518 573340130127 นายพิทักษ์ ปิดตาระโพธื์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206588 573340130128 นายรณฤชัย ลอยคลัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203888 573340130129 นายวีรพล ติชัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206630 573340130130 นายสิรภัทร ไชยศาลาแสง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206165 573340130131 นายสุริยา พลเสน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205251 573340130133 นายอิศราง ภูผากา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205816 573340130135 นายไชย ภูเลื่อนลม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207066 573340170115 นางสาวลภัสรดา สำราญบำรุง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206901 573340200106 นางสาวรฐา สุวรรณศรี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207077 573340200123 นางสาวสุกัญญา ทองชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206316 573340200215 นางสาวพัณณิตา นนชาตรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205189 573340200230 นายอนุชิต จิตจรุง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205294 573370010111 นางสาวอมรรัตน์ ศรีบุตรชิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204215 573370010120 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมสอาด 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206126 573370040109 นางสาวนันท์นภัส วงษ์แสนคำ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207144 573520100105 นายณัฐพล เพียรสร้าง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206377 573530120110 นางหนูพัฒน์ ประทุมวัน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204935 573530120125 นายสินชัย นิยมธรรม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205994 573530120218 นางสาวสิริโสภา ธัญญะอุดม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206269 573530120222 นางสาวธัญชนก แก้ววิชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206732 573540130102 นางสาวจิราพร ศรีภูวงษ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205846 573540130105 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีคลัง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
29/9/2562 RV-1-6238297 573540130126 นายวันเฉลิม ดีพรม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206730 573540170102 นางสาวจันทร์สุดา ฤทธิขันธ์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206356 573540170103 นางสาวจิตติมา ยศพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207035 573540170114 นางสาวณัฐฐรดาต์ ลามัญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206353 573540170118 นางสาววราภรณ์ ทบศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204231 573540170119 นางสาวสุจิตรา มังกร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206369 573540170144 นางสาวกัญญารัตน์ ทาพรหม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207012 573540170147 นางสาวเพ็ญผกา อันชัน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206307 573540200103 นางสาวจิราภรณ์ ศรีพนาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207196 573540200110 นางยุพินธ์ เอนกศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206806 573540200116 สิบเอกธวัชชัย ตวงทรัพย์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204787 573540200136 นางสาวกชพร แฝงเชียงเหียน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205615 573561010112 สิบตำรวจโทจิรัฏฐพงษ์ ทองโคกศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
27/9/2562 RV-1-6238185 573561010204 นางมัชฌิมนต์ มุลศรีสุข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206887 573561010215 จ่าเอกทองสุข เป้งไชยโม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205354 573561010236 จ่าสิบโทสุวิทย์ โกษาเฉวียง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207114 573561010238 นายอภิวัฒน์ โพธิ์ศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206545 573562010111 นางสาวศรามาศ สมวงษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206162 573562010118 นายจิรวัฒน์ ศรีสารคาม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205353 573562010129 จ่าสิบโทมงคล รักษาพันธุ์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206092 573562010132 นายศราวุธ คำสิงห์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205158 573562030104 นางสาวพิชญ์ตะวัน อินทะมนต์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205873 573562030106 นางสาวศรินรัตน์ ไสอินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203825 573562030107 นางสาวสุรีรัตน์ จุปะมะโน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206798 573562030118 นายประเสริฐ บูรณเวช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206147 573562030124 นายศักดา นามโยธา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206445 573562030132 สิบเอกวิษณุ ประทุมมาตย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206005 573562030136 สิบเอกพรวิชิด ภูมิลี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238220 573562030137 จ่าอากาศเอกวรุฒ ระวาดชิต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205984 573562030201 นางสาวจริยา พรมรินทร์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206302 573562030211 นายเชาวลักษณ์ ทาระคำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206315 573562030216 สิบเอกประกาศิต ชาญบัณฑิตนันท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205794 573562030218 สิบเอกปรัชญา ตรีสูนย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205875 573562030229 นางสาวปิยนุช สุทธิประภา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205358 573720520111 นายสัตยา คำสามารถ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205351 573740130114 นางสาวศรัญญา รำพรรณ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206494 573740130125 นางสาวรัตนาภรณ์ วิลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206568 573740130128 นางสาวทิพรัตน์ อินต๊ะวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206564 573740130202 นางจุฑามาศ เปรมปรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204310 573740130206 นางสาวพรรณพร เปดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204051 573740130209 นางสาวศิวัชญา เจริญยุทธ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205988 573740130211 นางสาวชยิสรา กอมาตย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203983 573740130216 นายปฏิพัทธิ์ น้อยบรรเทา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203964 573740130218 นายปรีชา พันนารัตน์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203961 573740130222 นายศุภชัย สิมมาหลวง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206565 573740130226 นายอภิชาติ เปรมปรี 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-62106464 573740200148 นายชัชวิทย์ คำก้อน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205456 573740200150 นางสาวนภัสรพี อาสาสนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204115 573740200216 นางสาวลัดดาวัลย์ วันทา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206098 573740200227 นางสาวแคทรียา วิยะนัด 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205538 573740200231 นางสาวศศิชา เหลาทอง 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206322 573740200232 นางสาวลลนา พรมโคตร 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206717 573740200234 นางสาวจันจิรา เวณุโกเศศ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206157 574720500102 นางสาวคัทลียา การุณ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205889 574720500105 นางสาวนฤมล ดงอนนท์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203913 574720500107 นางสาวนุชนาฎ จตุรพรหม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206135 574720500110 นางสาวปิยะนุช สงคราม 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205881 574720500112 นางสาวภัทราวดี หมั่นวิชา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206570 574720500116 นางสาวศันสนีย์ คำนาค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204145 574720500117 นางสาวศิรินทิพย์ วาชัยยง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206529 574720500126 นายชัชวาลย์ แก้วเกิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206393 574720500132 นายธนเสฏฐ์ คำแก้วธนสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204151 574720500135 นายนพณัฐ นามไพร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204143 574720500137 นายเบญจพล ดอกตะไกล้ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206926 574720500138 นายพิชิต วาปีนัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205904 574720500142 นายยุทธชาต นาสวาสดิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206705 574720500143 นายวราวุฒิ มาตย์แก้ว 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205880 574720500146 นายศุภณัฐ พารา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206914 574720500153 นางสาวชัชฏาพร ภูขมัง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206692 574720500154 นายผดุงเกียรติ จันทร์จำนงค์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206690 574720500155 นายชัยนาค พรพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206917 574720500156 นางสาวเอมอร ไชยหงษา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204222 574720500157 นายอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206949 578010520141 นายฐณาวัฒน์ สุพร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6206948 578010520142 นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205786 578210160101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา สนุ่นไพบูลย์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207199 578210200418 นายอุทิศ เชื้อบัณฑิต 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205867 578210530128 นางสาววิลานี ประทุมศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203812 578230180102 นางยุพิน ศิริบูรณ์ 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203787 578230310113 นายฉลอง อ่อนพุทธา 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204525 578262070101 นางสาวภัทรวดี ประชารุ่ง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205748 578262090216 นางสาวนงค์คาร พึ่งพร้อม 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204723 578262090219 นายกฤชนนท์ พรมมาดวง 4,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207115 578262090417 นายพชร โทพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
28/9/2562 RV-1-6238199 578510080102 นางสาวกชกนก แสงสิทธิ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207014 578610080102 นางกาญจนา โทขันธ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204850 578610080105 นางสาวปภิชญา เรืองโค 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204703 579010540102 นางมยุรี โพธิแสน 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206375 579010540103 นายสมพงษ์ ดอกบัว 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207123 579210080108 นายสามารถ สินทร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206817 579210200109 นายจิรายุ ศรีสง่าชัย 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205869 579210540102 นางสาววิยะดา มุ่งผล 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206004 579210540103 นางอุมาพร อ่อนคำ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203795 579210540104 นายแถม ผลดี 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205035 579210540106 นายธีร์ สิทธิหาโคตร 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203824 579210540107 นายประมูล ศรีชนะ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205711 579210540112 นายมานิต เหลื่อมกุมมาร 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206686 579210540113 นายวิเลิศ วรรณทิพย์ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204088 579210550104 นางสุพัตรา ตาลดี 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206680 579210550105 ว่าที่ร้อยตรีกิติชัย แสนสุวรรณ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206112 579210550106 นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205713 579240140102 นางสาวปนัดดา จันทะกล 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206103 579240140105 นางสาวอัลจนา สาทัน 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203976 579262090109 นางสกาวเดือน พิมพิศาล 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203974 579262090119 นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ 2,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207070 579280020121 นายไพฑูรย์ ผิวผาง 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
20/9/2562 GK-1-6207214 579280020130 นายอรรฆเดช ภูกันดาน 4,900 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203881 583150120107 นางสาวปวีณา นาสมใจ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6203880 583150120119 นางสาวศิริภรณ์ ทักขินัย 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205882 583161010545 นายจิติพงษ์ ป่าสน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205639 583321300101 นางสาวพัชรอัมพร ภูวนารถ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205529 583321300102 นายกฤษฎา เดชสูงเนิน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206604 583321300103 นายกฤษณะ ขัตติยะวงศ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206012 583321300104 นายกิตตินันท์ บุญคำมูล 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6206041 583321300105 นายเกษม กาลีพล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205256 583321300109 นายชนะภูมิ สาระบุญ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206474 583321300110 นายโชคชัย ปัญญามี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205641 583321300111 นายณัฐพงศ์ ภูนิลวาลย์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205551 583321300112 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ เหล่าธง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
10/9/2562 GK-1-6205754 583321300113 นายณัฐพล แย้มศรี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205192 583321300114 นายทรงชัย จำปาหอม 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6204894 583321300115 นายทรงศักดิ์ รัตราช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204018 583321300117 นายทินกร บุญพานิช 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
17/9/2562 GK-1-6206739 583321300119 นายธีรพงศ์ เทศศิริ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
4/9/2562 GK-1-6204071 583321300123 นายไพโรจน์ ผารัตน์ 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206251 583321300124 นายมานิตย์ บุญเกิด 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
18/9/2562 GK-1-6206795 583321300125 นายรัตนชัย อันทบาล 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206214 583321300126 นายรัตนศักดิ์ ทองปน 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205309 583321300131 นายวิษณุ ทวยสอน 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205363 583321300133 นายเศรษฐวัฒน์ เหล่าศรีชัย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205310 583321300135 นายสาโรช นาสุวรรณ์ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205174 583321300137 นายสิทธิศักดิ์ หล้าสีดา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205376 583321300138 นายสุทธิศักดิ์ ผ้าผิวดี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204544 583321300139 นายอธิวัฒน์ อังคะรุด 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204346 583321300140 นายอนุกูล อุทะลา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206278 583321300141 นายอนุศักดิ์ มีหลง 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205638 583321300142 นายอภิวัฒน์ ภูหัวไร่ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205333 583321300144 นายอาคม ปะเสทะโก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
9/9/2562 GK-1-6205311 583321300145 นายเอกชัย ภูกิ่งผา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206132 583321300146 นายธีรวงค์ เวียงปฏิ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206632 583321300148 นายเจษฎา พรมไว 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
11/9/2562 GK-1-6206158 583321300149 นายวัชรินทร์ ภิบาลจอมมี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204752 583321310101 นายกฤษณรักษ์ พลจ่า 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204647 583321310102 นายกาญจนเศรษฐ์ จันทะนุย 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562 GK-1-6204138 583321310105 นายชินวัตร มะปะเข 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204536 583321310106 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สอนใจ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
19/9/2562 GK-1-6207025 583321310109 นายพงษ์สิทธิ์ น้อยเสนา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204578 583321310110 นายพิทูร บัวสีกา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
7/9/2562 GK-1-6205051 583321310116 นายสุธิชัย คำจันทร์ลา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204539 583321310117 นายอดุลย์ พันธุ์มี 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206613 583321310120 นายอภิรักษ์ โชติเมืองปัก 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204576 583321310122 นายอัครชัย มาตรา 4,500 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
6/9/2562 GK-1-6204726 583321310125 นายพรชัย อิ่มรักษา 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
16/9/2562 GK-1-6206664 583321310126 นายกฤษดา วิทักษาบุตร 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
8/9/2562 GK-1-6205207 583340130102 นางสาวกมลทิพย์ แสงยศ 3,700 ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อย
5/9/2562